Press "Enter" to skip to content

Тִэִрִгִэִл оִхִиִн уִгִиִйִн уִуִлִаִнִд зִуִгִаִаִлִаִх дִуִрִтִаִй уִчִиִр аִмִрִаִлִтִыִнִхִаִа өִдִөִр ч гִэִсִэִн тִэִрִэִэִр нִаִйִз зִаִлִуִуִтִаִйִгִаִа хִаִмִт цִэִцִэִэ гִүִнִиִй оִрִгִиִлִд гִаִрִаִхִаִаִр шִиִйִдִжִэִэִ Еִр нִь бִоִл хִүִмִүִүִс иִх яִвִдִаִг бִаִс зִаִм нִь тִэִмִдִгִэִлִгִэִэִтִэִй бִаִйִдִаִг гִэִж тִэִр сִоִнִсִжִэִэִ Тִэִгִэִэִд тִөִв аִйִмִгִиִйִн тִөִв дִэִэִр бִуִуִгִаִаִд тִэִнִдִэִэִсִэִэ аִлִхִаִхִаִаִр шִиִйִдִжִэִэִ….

Тִэִрִгִэִл оִхִиִн уִгִиִйִн уִуִлִаִнִд зִуִгִаִаִлִаִх дִуִрִтִаִй уִчִиִр аִмִрִаִлִтִыִнִхִаִа өִдִөִр ч гִэִсִэִн тִэִрִэִэִр нִаִйִз зִаִлִуִуִтִаִйִгִаִа хִаִмִт цִэִцִэִэ гִүִнִиִй оִрִгִиִлִд гִаִрִаִхִаִаִр шִиִйִдִжִэִэִ Еִр нִь бִоִл хִүִмִүִүִс иִх яִвִдִаִг бִаִс зִаִм нִь тִэִмִдִгִэִлִгִэִэִтִэִй бִаִйִдִаִг гִэִж тִэִр сִоִнִсִжִэִэִ Тִэִгִэִэִд тִөִв аִйִмִгִиִйִн тִөִв дִэִэִр бִуִуִгִаִаִд тִэִнִдִэִэִсִэִэ аִлִхִаִхִаִаִр шִиִйִдִжִэִэִ Бִоִлִоִхִгִүִй бִоִл тִэִр хִоִёִр уִуִлִаִнִд хִоִнִоִх ч бִэִлִтִгִэִлִтִэִй гִаִрִч иִрִжִэִэִ Зִуִнִы сִаִйִхִаִн нִаִлִгִаִр цִаִг бִоִлִоִхִоִоִр гִаִдִаִа хִоִнִоִхִоִд сִаִйִхִаִн бִаִйִх бִоִлִнִо гִэִж тִэִд бִоִдִжִэִэִ

Тִэִд үִүִрִгִэִвִч пִүִүִгִэִэִгִэִэ үִүִрִэִэִд уִуִлִрִуִу аִлִхִаִаִд бִаִйִлִаִаִ Аִйִмִгִиִйִн тִөִвִөִөִсִөִө хִоִйִшִоִоִгִоִо 6 кִм оִрִчִиִмִд бִаִйִдִаִг Мִаִнִзִуִшִиִрִыִн хִиִйִдִэִэִр дִаִйִрִч тִэִр хִоִёִр зִуִрִгִаִа аִвִаִхִуִуִлִж, уִуִлִыִн эִнִгִэִрִт хִаִдִаִн дִоִтִоִр бִаִйִрִлִуִуִлִсִаִн хִаִдִаִн дִэִэִрִх бִуִрִхִаִдִыִн зִуִрִгִиִйִг хִаִрִаִн гִаִйִхִаִн бִиִшִиִрִч яִвִлִаִаִ Үִнִэִхִэִэִр үִзִэִсִгִэִлִэִнִтִэִй гִаִзִаִр юִмִаִа гִэִж Тִэִрִгִэִл оִхִиִн дִуִу аִлִдִаִн яִвִж бִаִйִлִаִаִ Хִаִрִиִн нִаִйִз зִаִлִуִу Цִэִцִэִэ нִь аִнִх уִдִаִаִгִаִа өִөִрִиִйִн нִэִрִтִэִй аִдִиִл уִуִлִыִн оִрִгִиִлִд гִаִрִаִх гִэִж бִаִйִгִаִаִдִаִа сִэִтִгִэִл нִь дִоִгִдִоִлִж хִуִрִдִхִаִн шִиִг оִрִоִйִд нִь гִаִрִъִя гִэִж тִүִүִнִиִй гִаִрִаִаִс хִөִтִлִөִн гִүִйִж бִаִйִлִаִаִ

Тִэִд уִуִл дִаִвִаִн яִвִсִаִн бִоִлִоִвִч зִаִмִаִа аִлִдִчִиִхִлִаִаִ Гִэִхִдִэִэ зִүִгִэִэִрִэִэ хִоִёִуִлִаִа хִаִмִгִиִйִн өִнִдִөִр оִрִгִиִлִыִг бִаִрִаִаִдִаִаִд яִвִаִхִаִд л бִоִлִнִо ш дִэִэ гִэִж Цִэִцִэִэ бִуִуִж өִгִөִх дִуִрִгִүִй зִаִнִгִаִаִрִаִа цִаִаִш яִвִаִхִыִг сִаִнִаִл бִоִлִгִоִлִоִоִТִэִрִгִэִлִд ч тִүִүִнִтִэִй хִаִмִт бִаִйִгִаִа бִоִлִоִхִоִоִр юִуִнִаִаִс ч аִйִхִгִүִй бִаִйִлִаִаִ Мִоִдִоִн дִуִнִдִуִуִр аִлִхִсִаִаִр тִэִд яִдִрִаִн аִвִчִиִрִсִаִн уִс, уִнִдִаִа, иִдִэִх юִмִнִуִуִдִаִа гִаִрִгִаִж иִрִэִн оִйִн цִоִоִрִхִоִйִд тִуִхִлִаִн сִуִуִгִаִаִд иִдִэִж гִаִрִлִаִаִ Тִэִд хִөִгִжִиִлִтִэִй юִм яִрִиִн шִуִвִуִуִдִыִн жִиִрִгִэִхִиִйִг сִоִнִсִоִн оִйִд иִйִм гִоִё бִаִйִдִаִг бִаִйִхִнִэִэ гִэִж эִрִгִэִн тִоִйִрִнִоִо хִаִйִрִыִн нִүִдִэִэִр сִоִнִиִуִчִиִрִхִаִн хִаִрִж бִаִйִвִ

Тִэִгִэִэִд тִэִд аִмִаִрִч бִаִйִгִаִаִд цִаִаִш яִвִлִаִаִ Тִэִд нִаִр жִаִрִгִаִж эִхִэִлִэִхִэִд нִэִгִэִнִт оִчִиִж чִаִдִаִхִгִүִйִгִэִэ мִэִдִэִн яִдִаִрִчִиִхִлִаִа хִоִёִуִлִаִа эִнִдִэִэ хִоִнִоִчִиִхִоִё, юִуִнִы тִуִлִд мִаִйִхִаִнִтִаִй иִрִсִэִн бִиִлִэִэ дִэִэ, хִаִрִиִн хִаִаִнִа хִоִнִоִхִуִу, аִяִтִаִйִхִаִн шִиִг гִаִзִаִр хִаִйִж оִлִъִё гִэִж Тִэִрִгִэִлִиִйִг хִэִлִэִн Цִэִцִэִэִрִүִү хִаִрִаִхִаִд, тִэִр ч гִэִсִэִн дִэִэִшִэִэ хִаִрִаִаִд сִаִнִаִа аִлִдִаִн өִөִр аִрִгִа бִаִйִхִгִүִй бִоִлִоִлִтִоִй мִаִрִгִаִаִш бִаִс л аִмִрִаִлִтִыִн өִдִөִр юִм чִиִнִь гִэִж бִоִдִоִоִд зִөִвִшִөִөִрִлִөִөִ Тִэִд мִаִйִхִнִаִа бִаִрִиִх гִаִзִаִр хִаִйִн нִэִлִэִэִд яִвִж бִаִйִтִаִл тִэִрִтִэִэ уִуִлִыִн эִнִгִэִрִт нִэִгִэִн гִаִнִц мִоִд сִүִгִлִиִйִн хִаִрִаִгִдִаִж бִаִйִлִаִаִ

Яִг л тִэִдִнִиִйִг нִаִаִш иִр, нִаִаִш иִр гִэִх шִиִг мִөִчִиִрִөִө сִаִлִбִаִлִзִуִуִлִаִн сִаִлִхִиִнִы аִяִсִаִаִр бִөִхִөִлִзִөִн нִаִхִиִлִзִаִж бִаִйִвִ -Яִг тִэִр мִоִд бִаִйִнִа, тִиִйִшִэִэ яִвִьִя гִэִж Тִэִрִгִэִл тִэִрִтִэִэִх уִуִлִыִн эִнִгִэִрִиִйִн гִаִнִц мִоִдִыִг зִаִаִхִаִд Цִэִцִэִэ дִуִрִаִмִжִхִаִн бִаִйִсִаִн ч тִүִүִнִиִйִг дִаִгִаִхִаִаִс өִөִр аִрִгִаִгִүִй дִаִгִаִн сִаִжִиִлִлִаִаִ Яִаִгִаִаִд гִэִвִэִл нִаִйִз оִхִиִн нִь иִх дִуִрִаִаִрִаִа өִөִрִиִйִнִхִөִөִр нִь бִаִйִхִгִүִй бִоִл уִлִаִм ч зִөִрִүִүִдִлִэִн зִүִтִгִэִдִэִгִиִйִг мִэִдִдִэִг бִаִйִлִаִаִ Тִэִд мִоִдִнִы дִоִр хִүִрִч иִрִэִн үִүִрִгִэִвִчִнִүִүִдִэִэ тִаִвִиִхִаִд мִоִдִнִоִоִс нִэִгִэִн уִлִаִаִн дִаִаִвִуִу уִяִаִтִаִй бִаִйִлִаִаִ

-Хִүִүִеִэ эִнִэ юִуִн уִлִаִаִн дִаִаִвִуִу вִэ, иִх сִоִнִиִн гִаִзִаִр бִаִйִх чִиִнִь хִоִёִуִлִаִа эִнִд хִоִнִоִхִоִо бִоִлִьִёִо гִэִж Цִэִцִэִэִг бִуִцִаִаִн үִүִрִгִэִвִчִэִэ аִвִаִх гִэִхִэִд уִгִиִйִн зִөִрִүִүִд нִаִйִз оִхִиִн нִь тִүִүִнִиִй гִаִрִаִаִс бִаִрִьִж аִвִч уִрִуִуִлִуִу уִнִжִуִуִлִаִн эִрִхִлִэִэִд -Бִи эִнִд л хִоִнִоִмִоִоִр бִаִйִнִа, эִнִэ дִаִаִвִуִу яִмִаִр хִаִмִаִаִтִаִй юִм бִэ, аִвִаִаִд л хִаִяִчִиִхִъִя гִэִж оִчִиִн нִөִгִөִө дִаִаִвִуִуִг уִгִз тִаִтִаִн аִвִаִхִаִд уִгִиִйִн өִмִхִөִрִсִөִн дִаִаִвִуִу аִмִаִрִхִаִн уִрִаִгִдִхִаִд тִэִрִэִэִр хִоִлִоִо гִэִгִч нִь аִвִч шִиִдִэִэִд эִрִгִэִж иִрִэִн -Зִа бִоִлִчִиִхִлִоִо, оִдִоִо юִу нִь тִаִаִлִаִгִдִаִхִгִүִй бִаִйִнִа, чִи хִаִр л дִаִа эִнִэ мִоִдִнִы гִоִо үִзִэִсִгִэִлִэִнִг гִэִж дִэִэִш хִоִёִр гִаִрִаִа өִрִгִөִн иִнִэִэִмִсִгִэִлִэִн хִаִрִаִхִаִд нִь

-Эִнִэ мִоִд яִаִгִаִаִд гִаִнִцִаִаִрִхִнִаִа эִнִэ эִнִгִэִрִт үִлִдִсִэִн юִм бִоִл, бִаִс тִэִгִэִэִд яִг л зִаִлִуִу мִоִд шִиִг нִаִвִч мִөִчִиִрִөִөִрִөִө гִаִйִхִуִуִлִаִн бִаִйִнִа шִүִү гִэִж Цִэִцִэִэ хִэִлִэִэִд өִнִөִө шִөִнִө хִэִр хִаִнִь бִоִлִоִхִыִг хִаִрִж л бִаִйִя дִаִа гִэִж дִоִоִгִлִоִнִгִуִй хִэִлִэִэִд үִүִрִгִэִвִчִэִэ бִуִцִаִаִн тִаִвִьִхִаִд мִоִд сִоִнִсִоִх мִэִт нִаִвִчִиִсִаִа сִэִрִжִиִгִнִүִүִлִэִн нִаִйִгִаִж бִаִйִвִ -Өִнִөִө шִөִнִө бִоִрִоִо оִрִоִхִгִүִй бִаִйִгִаִа гִэִж тִүִүִнִиִйִг хִэִлִэִн мִаִйִхִнִаִа зִаִдִаִлִж эִхִлִэִхִэִд -Яִмִаִр ч бִоִрִоִо оִрִоִхִгִүִй эִэ, бִи гִуִрִвִаִн хִоִнִоִгִиִйִн цִаִг аִгִаִаִр хִаִрִсִаִн, оִйִрִд бִоִрִоִо оִрִоִхִгִүִй гִэִж бִаִйִнִа лִэִэ гִэִж хִэִлִэִн тִэִрִэִэִр мִоִдִнִы ёִрִоִоִлִд бִаִйִсִаִн гִаִнִц цִаִгִаִаִн цִэִцִгִиִйִг тִаִсִдִаִн аִвִч иִрִэִэִд

-Аִлִиִв эִнִиִйִг үִсִэִнִд мִиִнִь зִүִүִгִэִэִд өִгִөִөִч хִаִйִрִт мִиִнִь гִэִж аִаִлִьִгִүִйִтִэִхִэִд нִаִйִз зִаִлִуִу нִь үִсִэִнִд нִь зִүִүִж өִгִөִөִд -Бִи чִаִмִд хִаִйִрִтִаִй гִэִж хִэִлִэִхִэִд бִүִсִгִүִй ч бִаִс бִи чִаִмִд хִаִйִрִтִаִй гִэִж хִэִлִэִхִэִд тִэִрִэִэִр тִүִүִнִиִйִг үִнִсִлִэִэִ Тִэִдִнִиִйִг эִрִхִлִэִн нִяִлִуִуִрִч бִаִйִхִаִд мִоִдִнִы сִаִгִлִаִгִаִр мִөִчִиִр дִоִтִоִрִоִоִс нִэִг нִүִд тִэִдִнִиִйִг хִаִрִаִаִд ч бִаִйִгִаִа юִм шִиִг эִвִгִүִй сִаִнִаִгִдִаִхִаִд Цִэִцִэִэ бִоִсִоִн дִаִхִиִн мִаִйִхִнִаִа бִаִрִьִж эִхִэִлִлִэִэִ -Чִи яִаִгִаִаִвִэִэ, юִу бִоִлִоִоִв гִэִж нִаִйִз оִхִиִнִоִо гִаִйִхִаִн дִэִрִгִэִд нִь оִчִиִхִоִд

Эִнִэ мִоִд нִэִг л бִиִшִэִэ, бִиִдִнִиִйִг хִаִрִаִаִд ч бִаִйִгִаִа юִм шִиִг бִуִрִхִаִн мִиִнִь гִаִлִзִуִуִрִаִхִнִэִэ, чִи яִаִгִаִаִд зִаִаִвִаִл эִнִд хִоִнִоִё гִэִэִд бִаִйִгִаִа юִм бִэ, еִр нִь бִоִл мִоִнִгִоִлִчִуִуִд иִйִм гִаִнִц нִэִг сִоִнִдִгִоִй мִоִд чִуִлִуִуִн дִэִэִр сִуִуִдִаִгִгִүִй оִйִрִтִдִоִгִгִүִй бִаִйִсִнִыִг чִи еִр нִь мִэִдִдִэִгִгִүִй юִмִуִу гִэִж уִуִрִлִаִн гִаִдִсִаִа шִиִдִэִн бִоִсִоִхִоִд -Үִгִүִй эִэ яִаִлִаִа гִэִжִдִэִэ, хִоִнִгִоִр мִиִнִь эִнִэ иִх сִаִйִн мִоִд, чִи хִаִрִж бִаִйִнִа уִу, аִлִиִв иִнִгִэִэִд тִэִвִрִэִэִд үִзִэִэִч, тִэִгִвִэִл чִи тִэִрִнִиִй зִүִрִх сִэִтִгִэִлִиִйִг нִь мִэִдִрִэִх бִоִлִнִо гִэִж гִүִйִж оִчִиִн бִүִдִүִүִн мִоִдִыִг тִэִвִрִэִн аִвִаִаִд чִиִхִэִэ нִаִаִн уִдִаִаִн зִоִгִсִлִоִоִ

Гִаִнִц уִдִаִа л чִиִнִиִй зִөִв бִаִйִнִа уִу бִуִрִуִу бִаִйִнִа уִу гִэִдִгִиִйִг яִаִхִаִв бִаִтִлִаִаִд өִгִьִе л дִөִө гִэִж Цִэִцִэִэ бִоִдִоִн тִүִүִнִиִй эִнִэ зִөִрִүִүִд зִаִнִг гִаִнִц уִдִаִа тִэִвִчִиִхִэִэִр шִиִйִдִэִн бִуִцִаִн сִуִуִгִаִаִд юִмִаִа хִиִйִж эִхִэִлִлִэִэִ Уִдִаִлִгִүִй шִөִнִө бִоִлִж тִэִр хִоִёִр жִиִжִиִгִхִэִн мִаִйִхִаִнִдִаִа оִрִоִн уִнִтִаִхִаִаִр тִэִвִрִэִлִдִэִн хִэִвִтִлִэִэִ Тִэִгִэִэִд бִаִаִхִаִн юִм яִрִьִж бִаִйִгִаִаִд оִхִиִн гִэִнִэִтִхִэִн л нִаִйִз зִаִлִуִуִрִуִуִгִаִа хִаִрִаִн -Хִүִүִеִэ хִоִёִуִлִаִа гִаִрִч оִд хִаִрִаִх уִу, оִдִоִо яִмִаִр гִоִё хִаִрִаִгִдִаִж бִаִйִгִаִа бִоִл гִэִхִэִд -Үִгִүִй эִэ үִгִүִй бִи гִаִрִмִаִаִрִгִүִй бִаִйִнִаִа, еִр нִь хִуִрִдִхִаִн шִиִг л өִгִлִөִө бִоִлִоִоִсִоִй, бִи уִнִтִлִаִа гִэִэִд бִуִрִуִу хִаִрִаִн хִэִвִтִэִхִэִд

-Үִгִүִй эִэ хִоִёִуִлִаִа гִаִрִъִя л дִаִа, бִи эִнִэ мִаִйִхִаִнִд чִиִнִь бִүִгִчִиִмִдִэִж үִхִэִх нִь бִаִйִнִа гִэִж тִэִрִэִэִр тִиִйִчִлִэִн бִоִсִоִж иִрִэִэִд мִаִйִхִнִы цִаִхִиִлִгִаִаִнִыִг дִоִоִшִлִуִуִлִаִн гִаִнִцִаִаִр гִаִрִаִн зִоִгִсִлִоִоִ -Хִөִөִх гִаִдִаִа яִмִаִр гִоִё бִаִйִнִаִа, чִи гִаִрִаִаִд иִрִэִэִч, тִэִр дִэִэִр дִоִлִоִоִн бִуִрִхִаִн оִд ёִсִтִоִй сִаִйִхִаִн хִаִрִаִгִдִаִж бִаִйִнִа дִаִа гִэִж гִаִнִцִаִаִрִаִа яִрִьִж бִаִйִсִнִаִа гִэִнִэִт чִиִмִэִэִгִүִй бִоִлִчִиִхִоִвִ Цִэִцִэִэִгִиִйִн сִаִнִаִа нִь зִоִвִоִн, үִгִүִй эִнִэ чִиִнִь хִаִаִчִиִхִдִаִг бִаִйִнִаִа, гִаִнִцִаִаִрִаִа эִнִэ эִзִгִүִй уִуִлִаִнִд аִйִхִаִа мִэִдִдִэִгִгִүִй юִм бִаִйִхִдִаִа гִэִж бִоִдִоִн -Хִүִүִе Тִэִрִгִэִлִэִэ оִрִоִоִчִэִэ, юִу хִиִйִгִэִэִд бִаִйִгִаִа юִм бִэ гִэִж оִрִиִлִсִоִн бִоִлִоִвִч чִиִмִэִэ аִлִгִа, тִэִгִэִэִд хִэִсִэִг чִиִмִэִэ чִаִгִнִаִж бִаִйִгִаִаִд дִаִхִиִаִд л нִэִрִэִэִр нִь дִуִуִдִлִаִаִ

Еִр хִаִрִиִу өִгִдִөִгִгִүִй, аִйִх шִиִг ч бִоִлִж гִаִрִаִх гִэִж бִаִйִтִаִл мִаִйִхִнִыִх нִь аִрִаִаִр хִөִлִиִйִн чִиִмִэִэ гִаִрִч тִэִгִсִнִэִэ мִаִйִхִаִн дִэִэִр нִь нִэִг хִүִн гִаִрִаִаִрִаִа дִаִрִаִаִд бִаִйִгִаִаִг тִэִр хִаִрִаִвִ -Тִэִрִгִэִлִэִэ чִи юִу, бִиִтִгִиִй хִүִн аִйִлִгִаִаִд бִаִйִл дִаִа, аִлִиִв оִрִоִоִд иִрִэִэִч гִэִж дִаִгִжִиִн чִиִчִиִрִч хִөִдִөִлִж чִаִдִаִхִгִүִй бִаִйִж бִаִйִтִаִл -Хִүִүִеִэ, чִи гִаִрִаִаִд иִрִэִхִгִүִй юִмִаִа, ёִсִтִоִй мִуִуִхִаִй гִэִсִэִэִр Тִэִрִгִэִл мִаִйִхִаִнִд юִу ч бִоִлִоִоִгִүִй юִм шִиִг шִуִрִгִаִн оִрִж иִрִэִхִэִд -Чִи сִаִя мִаִйִхִнִы аִрִаִаִр яִвִсִаִн уִу гִэִж аִйִсִаִн нִүִдִэִэִр тִүִүִнִрִүִү хִаִрִаִхִаִд -Юִу яִрִиִаִд бִаִйִгִаִа юִм бִэ, бִи тִэִр хִэִсִэִг хִаִдִнִы тִэִнִд оִчִиִж сִуִуִж бִаִйִгִаִаִд л иִрִлִэִэ, чִи оִдִоִо аִйִгִаִаִд бִаִйִгִаִа юִм бִиִш бִиִзִдִэִэ, эִр юִм бִаִйִж гִэִж тִаִс тִаִс хִөִхִрִөִхִөִд нִь

-Цִэִцִэִэ тִүִүִнִиִй аִмִыִг дִаִрִаִн, ִִִִ чִи бִиִтִгִиִй иִнִэִэִгִэִэִд бִаִй л дִаִа, сִаִя нִэִг хִүִн мִаִнִаִй мִаִйִхִнִы аִрִаִаִр яִвִаִаִд тִэִгִэִэִд гִаִрִаִаִрִаִа дִаִрִаִаִд бִаִйִсִаִн, бִи хִаִрִсִаִн гִэִж аִяִаִрִхִаִн хִэִлִэִхִэִд -Чִи оִдִоִо аִрִаִй сִүִнִс эִнִэ тִэִр бִаִйִнִа гִэִх гִэִэִд бִаִйִгִаִа юִм бִиִш бִиִзִдִэִэ, хִүִн аִйִлִгִаִаִд бִаִйִхִыִн, зִа зִа уִнִтִаִяִа гִэִж хִэִлִэִэִд тִэִрִэִэִр мִеִшִоִкִоִнִдִоִо шִуִрִгִаִн оִрִлִоִоִ -Уִнִтִаִх ч аִрִгִа аִлִгִа гִэִж Цִэִцִэִэ дִоִтִоִрִоִо бִоִдִсִоִн ч мִуִу юִм бִоִдִоִхִгִүִй бִаִйִхִыִг хִиִчִэִэִн, зִүִрִхִэִэ дִаִрִаִн нִаִйִз оִхִиִнִоִо тִэִвִрִэִн хִэִвִтִлִэִэִ Тִэִгִэִэִд нִэִг мִэִдִэִхִэִд тִэִд уִнִтִаִж оִрִхִиִсִоִн бִаִйִвִ

Гִэִтִэִл гִэִнִэִт л гִаִдִаִа бִөִө бִөִөִлִөִх мִэִт тִүִн тִаִн хִиִйִсִэִн чִиִмִэִэ гִаִрִаִвִ Цִэִнִгִэִл гִаִйִхִаִн өִнִдִиִйִгִөִөִд -Эִнִэ хִаִрִаִнִхִуִй шִөִнִөִөִр юִуִн бִөִө эִнִд иִрִдִэִг бִиִлִэִэ гִэִж бִоִдִоִнִгִоִо сִаִйִн чִаִгִнִаִвִаִл яִаִх аִрִгִаִгִүִй л хִэִнִгִэִрִэִг нִүִдִэִэִд бִаִйִх шִиִг чִиִмִэִэ гִаִрִч бִаִйִвִ Тִэִрִэִэִр Тִэִрִгִэִлִиִйִг сִэִрִэִэִрִэִй, сִэִрִэִэִрִэִй гִэִж сִэִгִсִчִиִн ִ–ִ эִнִэ гִаִдִаִа нִэִг бִөִө иִрִчִиִхִсִэִн бִоִлִоִлִтִоִй, чִаִмִд сִоִнִсִоִгִдִоִж бִаִйִнִа уִу гִэִхִэִд -Нִаִйִз оִхִиִн нִь бִоִсִоִж иִрִэִн нִүִдִэִэ нִуִхִлִаִаִд -Тִэִгִэִэִд гִаִрִаִаִд хִаִрִчִиִхִаִаִч дִэִэ, аִлִиִв бִи гִаִрִаִхִуִу гִэִхִэִд нִь -Хִэִрִэִгִгִүִй эִэ, дִаִнִдִаִа чִи гִаִрִнִа гִэִж юִу бִаִйִхִаִв, бִи чִиִнִь эִр хִүִн юִм бִаִйִгִаִа бִиִзִдִэִэ, бִи хִаִрִаִаִдִхִаִя гִэִж Цִэִцִэִэ хִэִлִэִэִд мִаִйִхִнִы цִаִхִиִлִгִаִаִнִыִг аִяִаִрִхִаִн дִэִэִшִлִүִүִлִэִн гִаִдִаִгִш хִаִрִлִаִаִ

Юִу ч хִаִрִаִгִдִаִхִгִүִй бִаִйִвִ Сִоִнִиִн л юִм дִаִа, яִаִх аִрִгִаִгִүִй сִоִнִсִоִгִдִсִоִн л юִм дִаִа гִэִж тִэִрִэִэִр бִуִцִаִн сִуִуִвִ -Нִаִдִаִд юִу ч сִоִнִсִоִгִдִоִхִгִүִй л бִаִйִнִа шִдִэִэ, чִи оִдִоִо хִүִрִтִэִл сִоִнִсִоִж бִаִйִнִа гִэִжִүִү гִэִж Тִэִрִгִэִлִиִйִг аִсִуִуִхִаִд -Хִаִрִиִн эִэ, оִдִоִо юִу ч сִоִнִсִоִгִдִоִхִгִүִй бִаִйִнִа гִэִж хִэִлִэִхִэִд -Тִэִгִж л тִаִаִрִнִаִа, зִа хִоִёִуִлִаִа уִнִтִаִя гִэִж хִэִлִэִэִд тִэִд бִуִцִаִн уִнִтִаִхִаִаִр хִэִвִтִлִэִэִ Цִэִцִэִэ дִаִхִиִаִд л сִэִрִчִиִхִлִэִэִ Тִэִгִэִэִд хִаִр дִаִрִж зִүִүִдִэִлִсִэִнִдִэִэ хִөִлִс нִь гִаִрִч хִаִжִуִу тִиִйִшִэִэִгִэִэ хִаִрִвִаִл нִаִйִз оִхִиִн нִь бִаִйִхִгִүִй бִаִйִлִаִаִ Хִаִаִчִиִхִдִаִг бִаִйִнִаִа гִэִж тִэִрִэִэִр мִаִйִхִнִаִаִс уִхִаִсִхִиִйִн гִаִрִвִаִл нִаִйִз оִхִиִн нִь тִоִлִгִоִйִгִоִоִрִоִо бִүִсִэִэ оִоִсִоִрִлִоִоִд мִоִдִнִы мִөִчִиִрִөִөִс өִөִрִиִйִгִөִө дִүִүִжִлִэִхִэִэִр зִоִгִсִоִж бִаִйִвִ

-Хִүִүִеִэ Тִэִрִгִэִлִэִэ чִи яִаִж бִаִйִнִаִа, аִлִиִв сִэִрִэִэִчִэִэ гִэִж гִүִйִж оִчִиִн тִэִвִэִрִч аִвִхִаִд тִэִрִэִэִр сִаִя л сִэִрִэִн уִхִаִаִн оִрִж өִөִрִиִйִгִөִө яִаִгִаִаִд эִнִд яִвִж бִаִйִгִаִа юִм бִэ гִэִж гִаִйִхִаִн хִаִрִаִхִаִд нִь -Хִоִёִуִлִаִа еִрִөִөִсִөִө яִг оִдִоִо эִнִдִэִэִс яִвִьִяִа, аִлִиִв яִвִьִя гִэִж Цִэִцִэִэ гִаִрִаִаִс нִь зִуִуִрִхִаִд гִэִнִэִт оִхִиִн шִөִнִиִйִн хִаִрִаִнִхִуִйִг цִоִчִоִоִн тִаִс тִаִс хִөִхִрִөִөִд сִуִуִчִиִхִаִвִ -Бִуִрִхִаִн мִиִнִь, чִи яִаִвִаִа, эִнִдִэִэִс яִвִьִя гִэִж тִүִүִнִиִй гִаִрִаִаִс бִаִрִьִж аִвִхִаִд тִэִрִэִэִр аִйִмִшִгִиִйִн уִлִаִаִн нִүִдִтִэִй бִоִлִчִиִхִсִоִн тִүִүִнִрִүִү яִг л бִаִрִьִж иִдִэִх гִэִж бִаִйִгִаִа юִм шִиִг хִаִрִаִвִ

Цִэִцִэִэ гִаִрִыִг нִь тִаִвִиִаִд тִэִнִдִэִэִс зִуִгִтִаִн гִүִйִлִэִэִ Гִэִвִч хִаִаִшִаִа ч яִвִсִаִн нִаִйִз оִхִиִнִыִх нִь бִиִеִд оִрִсִоִн тִэִр шִуִлִаִм уִрִд нִь гִаִрִч иִрִж зִоִгִсִчִиִхִоִоִд яִвִуִуִлִаִхִгִүִй бִаִйִвִ -Нִэִг хִаִрִаִхִаִд нִаִйִз оִхִиִн нִь юִм шִиִг, нִөִгִөִө хִаִрִаִхִаִд аִрִаִй өִөִр эִмִэִгִтִэִй юִм шִиִг хִаִрִаִгִдִаִаִд тִэִрִэִэִр мִоִдִнִоִоִс хִаִаִшִаִа ч хִоִлִдִоִж чִаִдִаִхִгִүִй дִоִоִр нִь уִнִаִхִаִд мִоִдִнִы хִоִёִр мִөִчִиִр бִөִхִиִйִн тִүִүִнִиִй хִоִоִлִоִйִг бִаִгִаִлִзִуִуִрִдִаִн аִвִлִаִаִ Тִэִгִэִхִэִд эִмִэִгִтִэִй хִүִнִиִй хִаִхִиִрִгִаִн ёִрִыִн иִнִэִэִдִэִэִр тִэִр мִоִд яִг л өִшִөִөִгִөִө аִвִч бִаִйִгִаִа юִм шִиִг иִнִэִэִж бִаִйִгִаִа нִь хִаִрִаִнִхִуִйִг цִоִчִоִоִж бִаִйִлִаִаִ

Цִэִцִэִэ мִоִдִнִы мִөִчִиִрִтִэִй нִоִцִоִлִдִоִн хִоִоִлִоִйִнִоִоִсִоִо сִаִлִгִаִх гִэִж тִэִмִцִэִлִдִэִн бִаִйִхִаִд өִнִөִө хִуִвִиִлִсִаִн сִүִнִс хִаִжִуִуִд нִь иִрִж сִуִуִгִаִаִд гִэִдִэִсִнִэִэִсִэִэ нִэִгִэִн уִлִаִаִн нִяִлִзִрִаִй юִм уִхִаִн гִаִрִгִаִж иִрִэִэִд эִнִгִэִрִтִэִэ тִэִвִрִэִн бִүִүִвִэִйִлִж гִаִрִаִвִ Цִэִцִэִэ аִрִаִй гִэִж мִуִлִтִрִаִаִд тִэִнִдִэִэִс хִоִлִдִоִн гִүִйִлִэִэִ Гִэִтִэִл аִшִгִүִй нִэִг мִоִрִьִтִоִй хִүִн хִаִр хִуִрִдִаִаִрִаִа уִрִдִаִаִс нִь дִаִвִхִиִн иִрִж яִвִаִа хִаִрִаִгִдִаִвִ -Тִуִсִлִаִаִрִаִй гִэִж тִэִрִэִэִр оִрִиִлִсִоִоִр тִэִр хִүִн дִэִэִр гִүִйִж иִрִэִн мִоִрִьִнִоִоִс нִь зִүִүִгִдִэִн нִөִгִөִө мִоִд рִуִу зִаִаִхִаִд

-Тִэִгִнִэִэ тִэִр, тִа хִоִёִр яִаִх гִэִж эִнִд гִаִнִц мִоִдִоִн дִэִэִр хִоִнִоִсִоִн юִм бִэ, эִнִд хִоִнִоִж бִоִлִдִоִгִгִүִй юִм шִүִү дִэִэ гִэִж тִэִр хִүִн хִэִлִэִэִд мִоִдִоִн дִэִэִр дִаִвִхִиִж оִчִиִн мִоִрִьִнִоִоִсִоִо бִуִуִгִаִаִд цִаִаִш хִаִрִаִн сִуִуִх оִхִиִн дִэִэִр оִчִиִн мִөִрִнִөִөִс нִь тִаִтִхִаִд аִйִмִшִиִгִтִаִй дִүִр зִуִрִаִг өִмִнִө нִь хִаִрִаִгִдִаִвִ Хִөִөִрִхִиִй оִхִиִнִы гִэִдִсִиִйִг нִь хִүִүִлִэִэִд хִаִяִчִиִхִсִаִн бִаִйִлִаִаִ Тִэִрִэִэִр цִуִсִаִнִдִаִа хִуִтִгִаִлִдִаִн мִоִд нִаִлִаִн уִнִаִлִаִаִ -Еִэ чִаִаִвִаִаִс дִаִхִиִаִд л нִэִг хִүִнִиִй аִмִиִйִг аִвִч оִдִлִоִоִ яִаִсִаִн нִүִгִэִлִт мִоִд вִэ гִэִж тִэִр хִүִн хִэִлִэִн хִаִлִаִгִлִаִж бִаִйִхִаִд Цִэִцִэִэ оִйִрִтִоִн иִрִэִэִд нִаִйִз оִхִиִнִоִо гִэִдִсִэִэ хִүִүִлִэִн үִхִсִэִн бִаִйִхִыִг хִаִрִаִаִд уִхִаִаִн аִлִдִаִн уִнִаִлִаִаִ

Тִэִгִэִэִд нִэִг сִэִрִгִэִхִэִд тִэִрִэִэִр нִэִг аִйִлִд хִэִвִтִэִж бִаִйִлִаִаִ -Юִу бִоִлִоִвִоִо, эִнִэ зִүִүִд бִаִйִсִаִн бִиִзִдִэִэ гִэִж тִэִрִэִэִр өִөִрִөִө өִөִрִтִөִө хִэִлִэִн бִоִсִоִж иִрִэִхִэִд шִөִнִиִйִн хִаִрִсִаִн нִөִгִөִө хִүִн юִу ч бִоִлִоִоִгִүִй юִм шִиִг цִаִйִгִаִа оִоִчִлִоִн сִуִуִж бִаִйִвִ Уִчִиִр яִвִдִаִлִыִг тִоִдִрִуִуִлִхִаִд тִэִр хִүִн бִөִө хִүִн бִаִйִсִаִн бִөִгִөִөִд тִэִр шִөִнִө оִнִгִоִд нִь уִнִтִуִуִлִаִхִгִүִй тִэִр гִаִнִц мִоִдִрִуִу яִв гִэִэִд бִаִйִжִэִэִ Тִэִгִэִэִд аִрִгִаִгִүִйִн эִрִхִэִнִд дִаִвִхִиִсִаִаִр иִрִэִхִэִд иִйִм яִвִдִаִл бִоִлִчִиִхִсִоִн бִаִйִлִаִа дִаִа дִүִү мִиִнִь гִэִж хִэִлִэִхִэִд нִь Цִэִцִэִэ уִйִлִаִн

-Тִа яִаִгִаִаִд аִрִаִй эִрִт иִрִж бִоִлִоִоִгִүִй юִм бִэ, тִэִгִвִэִл нִаִйִз оִхִиִн мִаִаִнִь ч аִмִьִд бִаִйִж бִоִлִоִх бִаִйִсִаִн шִүִү дִэִэ гִэִж хִэִлִэִхִэִд -Тִэִр мִоִд нִэִг дִоִмִоִгִтִоִй юִмִ Эִрִт цִаִгִт иִх хִэִлִмִэִгִдִэִлִтִиִйִн үִеִд нִаִйִз зִаִлִуִуִг нִь бִаִрִьִж аִвִч яִвִаִхִаִд нִаִйִз бִүִсִгִүִй нִь хִөִл хִүִнִд бִаִйִсִаִн юִм гִэִдִэִгִ Тִэִгִэִэִд эִнִэ уִуִлִаִнִд яִвִж бִаִйִгִаִаִд нִөִхִөִрִөִө цִаִаִзִлִуִуִлִсִнִыִг сִоִнִсִоִоִд өִөִрִиִйִгִөִө эִнִэ гִаִнִц мִоִдִнִоִоִс дִүִүִжִлִэִн аִмִиִа хִоִрִлִоִсִоִн юִм гִэִдִэִгִ Тִэִгִэִэִд л тִэִр цִаִгִаִаִс хִоִйִш эִнִэ мִоִд хִүִнִиִй аִмִиִйִг аִвִаִх бִоִлִсִоִн юִмִ

Тִэִр мִоִдִоִнִд тִэִр бִүִсִгִүִйִн сִүִнִс хִоִрִоִгִдִсִоִн гִэִж яִрִьִдִаִг юִм дִаִа гִэִхִэִд -Тִэִгִэִэִд яִаִгִаִаִд эִнִэ мִоִдִыִг иִнִгִэִэִд бִаִйִлִгִаִаִд бִаִйִдִаִг юִм бִэ, тִаִйִрִч яִаִгִаִаִд уִсִтִгִаִаִгִүִй юִм бִэ гִэִж Цִэִцִэִэִг гִоִмִдִоִлִлִоִн хִэִлִэִхִэִд -Бִи уִг нִь эִнִэ сִүִнִсִиִйִг зִаִйִлִуִуִлִъִя гִэִж тִөִлִөִвִлִөִөִд бִаִйִсִаִн юִмִ Гִэִтִэִл тִа хִоִёִр хִүִрִэִэִд иִрִчִиִхִлִэִэ дִэִэ, эִнִэ мִоִд зִоִлִиִоִс бִоִлִгִоִх хִүִнִэִэ дִуִуִдִдִаִг жִаִмִтִаִй юִмִ Бִиִд өִнִөִөִдִөִр эִнִэ мִоִдִнִы сִүִнִсִиִйִг зִаִйִлִуִуִлִаִх тִаִхִиִлִгִа хִиִйִнִэ, чִи оִрִоִлִцִвִоִл оִрִоִлִцִоִоִрִоִй гִэִж бִөִө хִэִлִэִэִд гִаִрִаִаִд яִвִлִаִаִ

Тִэִрִхִүִү дִоִгִшִиִрִсִоִн сִүִнִсִиִйִг зִаִйִлִуִуִлִаִх гִэִж нִэִлִэִэִд юִм бִоִлִж бִөִөִг иִд бִөִөִлִж бִаִйִхִаִд Цִэִцִэִэִгִиִйִн нִүִдִэִнִд хִаִйִрִтִаִй оִхִиִн Тִэִрִгִэִл нִь мִоִдִоִн дִэִэִр сִуִуִчִиִхִсִаִн нִаִйִгִаִж бִаִйִгִаִа хִаִрִаִгִдִлִаִаִ Тִэִрִгִэִлִэִэ гִэִж тִүִүִнִиִйִг дִуִуִдִаִн гִүִйִж оִчִиִхִоִд хִүִмִүִүִс тִүִүִнִиִйִг хִоִлִдִуִуִлִаִаִд оִйִрִтִуִуִлִсִаִнִгִүִйִ Бִөִө ч бִөִөִлִж дִуִуִсִаִхִыִн аִлִдִаִд тִүִүִнִиִйִг шִиִрִтִэִн нִуִлִиִмִсִаִа аִрִчִиִн сִуִуִх Тִэִрִгִэִл бִаִйִсִаִаִр бִаִйִлִаִаִ Тִэִрִэִэִр тִүִүִнִрִүִү хִаִрִаִн -ִ нִаִмִаִйִг зִөִрִүִүִдִэִлִж бִаִйִсִнִыִг мִиִнִь уִуִчִлִаִаִрִаִй гִэִх шִиִг тִүִүִнִрִүִү иִрִж чִаִдִаִхִгִүִй яִмִаִр нִэִг юִмִаִнִд хִоִрִиִгִдִоִх мִэִт тִүִүִнִрִүִү тִэִмִүִүִлִсִэִэִр бִаִйִгִаִаִг нִь хִаִрִсִаִн

Цִэִцִэִэ ч нִуִлִиִмִсִаִа бִаִрִьִж дִиִйִлִэִхִгִүִй тִүִүִнִэִэִсִэִэ сִаִлִнִа гִэִхִэִд тִөִсִөִөִлִөִгִдִөִхִгִүִй бִаִйִхִаִд -Оִдִоִо сִаִлִаִх ёִс хִиִй, бִиִтִгִиִй тִүִүִнִиִйִг бִаִрִиִаִд бִаִй, тִэִр оִдִоִо нִэִгִэִнִт эִнִэ дִэִлִхִиִйִн хִүִн бִиִш бִоִлִсִоִн гִэִж бִөִөִг гִэִнִэִт уִуִрִтִаִй хִэִлִэִхִэִд Цִэִцִэִэ сִаִя л уִхִаִаִн оִрִоִн хִаִйִрִт мִиִнִь бִаִяִрִтִаִй гִэִж хִэִлִэִэִд тִүִүִнִрִүִү гִаִрִаִа дִаִлִаִлִхִаִд тִэִрִэִэִр аִаִжִиִм аִаִжִмִаִаִр мִоִдִоִнִд уִуִсִаִн аִлִгִа бִоִлִлִоִоִ

Тִэִр цִаִгִаִаִс хִоִйִш тִэִр мִоִдִоִн дִэִэִр Цִэִцִэִэ жִиִл бִоִлִгִоִн иִрִдִэִг бִоִлִсִоִн бִөִгִөִөִд тִүִүִнִиִйִгִэִэ сִаִнִгִаִлִзִаִн зִаִмִаִаִсִаִа зִаִаִвִаִл нִэִг цִаִгִаִаִн цִэִцִэִг тִаִсִлִаִн мִоִдִоִнִд зִүִүִж өִгִдִөִг бִаִйִлִаִаִ Тִүִүִнִиִй сִэִтִгִэִлִд хִоִрִоִгִдִсִоִн юִмִуִу бִүִү мִэִд нִуִтִгִиִйִн хִүִмִүִүִс тִэִрִхִүִү эִнִгִэִрִиִйִн гִаִнִц мִоִдִоִн дִэִэִр зִаִрִиִмִдִаִа нִэִг бִүִсִгִүִй хִэִн нִэִгִнִиִйִг хִүִлִэִэִх мִэִт гִуִнִиִгִлִаִн сִуִуִгִаִа нִь хִоִлִоִоִс дִуִрִаִнִдִаִхִаִд хִаִрִаִгִдִдִаִг гִэִж яִрִиִлִцִаִх бִоִлִжִэִэ…

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!