Press "Enter" to skip to content

Чִоִйִжִиִл Нִаִлִаִйִхִаִд цִэִрִгִиִйִн аִлִбִа хִаִаִж бִаִйִгִаִаִд шִиִнִэ цִэִрִэִг зִоִдִсִоִнִы уִлִмִаִаִс хִаִр цִэִрִэִгִт гִуִрִвִаִн жִиִл оִрִчִиִм аִлִбִа хִаִаִгִаִаִд сִуִлִлִаִгִдִжִэִэִ Тִэִр шִоִрִоִнִд бִаִйִхִдִаִа шִаִшִнִы дִуִнִд тִөִгִсִсִөִн лִаִм зִаִлִуִуִтִаִй гִаִл хִаִм яִвִжִэִэִ Тִүִүִнִэִэִс мִэִрִгִэ тִөִлִөִг, зִуִрִхִаִйִн уִхִаִаִн, Тִүִвִд бִиִчִиִг, нִоִм зִаִаִлִгִаִсִнִаִаִр…..

Чִоִйִжִиִл Нִаִлִаִйִхִаִд цִэִрִгִиִйִн аִлִбִа хִаִаִж бִаִйִгִаִаִд шִиִнִэ цִэִрִэִг зִоִдִсִоִнִы уִлִмִаִаִс хִаִр цִэִрִэִгִт гִуִрִвִаִн жִиִл оִрִчִиִм аִлִбִа хִаִаִгִаִаִд сִуִлִлִаִгִдִжִэִэִ Тִэִр шִоִрִоִнִд бִаִйִхִдִаִа шִаִшִнִы дִуִнִд тִөִгִсִсִөִн лִаִм зִаִлִуִуִтִаִй гִаִл хִаִм яִвִжִэִэִ Тִүִүִнִэִэִс мִэִрִгִэ тִөִлִөִг, зִуִрִхִаִйִн уִхִаִаִн, Тִүִвִд бִиִчִиִг, нִоִм зִаִаִлִгִаִсִнִаִаִр “бִуִрִхִаִнִгִүִй гִаִзִаִр бִуִмִбִа гִаִлִзִуִуִрִнִа” гִэִдִэִг шִиִг мִаִаִнִь мִэִгִзִэִм уִнִшִдִаִг лִаִм бִоִлִоִвִ Иִнִгִэִэִд хִоִёִр жִиִлִиִйִн дִаִрִаִа Чִоִйִжִиִлִыִг нִаִрִсִнִаִаִс гִаִрִаִхִаִд Мִоִнִгִоִл оִрִоִн зִаִх зִэִэִлִд шִиִлִжִэִэִд хִөִл тִоִлִгִоִйִгִоִо аִлִдִсִаִн бִаִйִвִ

Мִаִнִь эִр зִэִэִл аִвִаִх гִэִж хִөִөִцִөִлִдִөִөִд бִүִтִсִэִнִгִүִй, гִаִнִзִаִгִа нִаִйִмִаִа хִиִйִе гִэִхִэִэִр үִнִдִсִэִн хִөִрִөִнִгִө бִаִйִдִаִгִгִүִйִ Тִэִгִэִхִэִэִр нִь лִаִм бִоִлִж жִүִжִиִгִлִэִхִэִэִр шִиִйִдִсִэִн бִаִйִнִаִ Хִаִмִаִр хִаִшִаִаִнִыִхִаִа аִйִлִыִн аִвִгִаִйִгִаִаִр тִаִшִуִу зִаִхִтִаִй лִаִм дִэִэִл, оִвִоִоִдִоִй мִаִлִгִаִй хִиִйִлִгִэִж аִвִаִаִд, уִлִаִаִн шִаִрִыִг тִуִнִаִрִуִуִлִсִаִн хִуִвִрִаִг бִоִлִж хִуִвִиִрִаִвִ Мִэִдִэִэִж хִэִрִэִг оִрִоִн шִоִрִоִнִгִоִоִс гִаִрִсִаִн бִоִлִоִхִоִоִр Чִоִйִжִиִлִд оִйִр хִаִвִиִйִнִхִаִн юִу гִэִж иִтִгִэִх бִиִлִэִэִ Тִиִйִмִэִэִс мִаִнִь эִр үִнִдִсִэִн зִаִхִиִрִгִаִаִгִаִа өִөִрִчִлִөִн “Эִнִэִтִхִэִг Дִаִрִмִаִсִаִлִаִд 3 жִиִл Бִуִдִдִыִн гִүִн уִхִаִаִнִд сִуִрִаִлִцִсִаִн”, Дִаִрִнִаִтִыִн хִуִвִиִлִгִаִаִн хִэִмִэִэִн өִрִгִөִмִжִиִлִсִөִөִр Эִрִдִэִнִэִтִэִд оִчִжִэִэִ

Вִоִкִзִаִл дִэִэִр хִөִдִөִөִнִиִй гִэִнִэִн эִхִнִэִр нִөִхִөִр хִоִёִрִыִг Чִоִйִжִиִл нִүִдִэִэִрִэִэ оִлִзִлִоִоִд “өִөִд нִь тִаִтִаִхִаִаִр” хִүִрִч оִчִиִвִ Тִэִр шִуִуִд л сִаִйִхִь хִоִёִрִыִн цִаִрִаִй дִаִхִь гִуִнִиִгִиִйִг мִэִдִэִрִсִнִэִэ “Тִа нִаִр бִуִяִнִы аִжִиִлִд оִчִоִоִд иִрִэִэ юִү?ִ” гִэִж пִаִл хִиִйִтִэִл аִсִуִуִхִаִд нִь лִаִм хִаִрִсִаִн хִоִёִр ч уִуִхִаִйִн тִаִс “Тִэִгִлִэִэִ Хִүִү мִаִаִнִь цִэִрִэִгִт хִүִнִиִй гִаִрִт үִрִэִгִдִсִэִн юִмִ Иִх л зִоִвִлִоִн үִзִсִэִн бִаִйִнִа дִаִаִ Бִиִд хִоִёִр эִнִдִэִэִсִэִэ уִнִаִа оִлִж гִэִрִтִэִэ оִчִиִх сִаִнִаִаִтִаִй л зִоִгִсִоִж бִаִйִнִа” гִэִэִд л яִрִиִа дִэִлִгִэִвִ

Оִдִоִоִг бִоִдִвִоִл 1ִ9ִ9ִ1 оִнִд лִаִм хִуִвִцִаִсִтִаִй хִүִн нִүִдִнִиִи гִэִм бִаִйִлִаִаִ Хִүִмִүִүִсִиִйִн мִуִхִаִр сִүִсִэִг иִд дִүִрִэִлִзִэִн аִсִч бִаִйִсִаִн цִаִг хִоִйִнִо дִоִоִ Чִоִйִжִиִлִыִг мִаִш иִх сִүִсִэִгִлִэִж бִуִйִг мִаִнִь эִр сִүִрִхִиִй аִнִзִаִаִрִаִаִд “Бִи хִөִдִөִө оִрִоִн нִуִтִгִаִаִр яִвִж бִуִяִн үִйִлִдִэִж бִаִйִгִаִа юִмִ Хִүִнִиִй гִаִрִт үִрִэִгִдִсִэִн хִүִнִиִй сִүִнִс хִоִйִд тִөִрִлִөִө оִлִоִлִгִүִй тִаִрִчִиִлִдִаִг юִмִ Аִрִгִыִг нִь сִаִйִн л хִиִйִж, Лִүִүִжִиִн нִоִм тִаִвִиִуִлִаִх хִэִрִэִгִтִэִй” гִэִхִэִд нִь нִөִхִөִр нִь “Зִа, бִаִгִш мִиִнִь өִрִшִөִөִ Иִйִм бִуִяִнִтִаִй хִүִнִтִэִй бִуִрִхִнִы хִиִшִгִэִэִр тִаִаִрִлִаִаִ

Оִдִоִо тִаִнִиִаִс сִаִлִаִхִгִүִй эִэִ Тִа мִаִнִаִйִд оִчִиִж аִрִгִа чִаִрִгִа хִиִйִж өִг!” гִэִэִд сִөִхִрִөִөִд сִуִуִчִиִхִаִвִ Мִаִнִь эִр ч бִаִгִа зִэִрִэִг цִаִаִрִгִаִлִсִаִн дִүִр эִсִгִэִж бִаִйִсִнִаִа “Зִа яִаִхִаִвִ Гִэִхִдִэִэ бִаִрִаִг аִрִвִаִаִд хִоִнִоִгִиִйִн аִжִиִл оִрִнִо” гִэִэִд зִөִвִшִөִөִрִсִөִн бִаִйִнִаִ Лִаִм нִаִр дִөִнִгִөִж цִэִцִэִгִлִэִж бִаִйִсִаִн үִе бִоִлִоִхִоִоִр нִуִтִаִг оִрִнִыִхִоִн нִь Чִоִйִжִиִлִыִг хִөִл аִлִдִаִн, сִуִнִаִж мִөִрִгִөִн уִгִтִжִэִэִ Мִаִнִь эִрִд хִүִзִүִүִнִдִэִэ зִүִүִсִэִн сִаִхִиִуִс, эִрִхִи, нִэִг шִоִгִоִл Аִлִтִаִнִгִэִрִэִл сִуִдִрִаִаִс өִөִр юִу ч бִаִйִсִаִнִгִүִйִ Дִаִмִбִа гִэִх гִэִрִиִйִн эִзִэִн, эִзִэִгִтִэִй Цִэִрִмִаִа гִэִх хִоִёִр ч нִуִтִаִгִтִаִа лִаִм хִүִн дִаִгִуִуִлִж иִрִсִэִнִдִэִэ бִаִгִаִгִүִй хִөִл аִлִдִаִж бִаִйִсִнִыִг эִнִд хִэִлִэִх нִь зִүִйִтִэִйִ

Хִаִрִиִн Дִаִмִбִыִнִх уִдִаִм дִаִмִжִсִаִн бִуִрִхִаִн тִаִхִиִлִаִа хִаִдִгִаִлִж иִрִсִэִн нִь хִаִрִвִаִаִс иִлִт бִаִйִвִ Хִуִлִхִи лִаִм зִаִлִуִу: -Тִа нִаִр чִиִнִь яִаִчִиִхִсִаִн дִүִүִрִсִэִн уִлִс вִэִ Бִуִрִхִаִн тִаִхִиִлִаִа оִлִиִгִтִоִй шִүִтִэִлִгִүִй бִуִзִаִрִтִуִуִлִсִаִн бִаִйִнִаִ Тִэִрִнִэִэִс бִоִлִж хִүִү чִиִнִь үִхִэִжִ Эִнִэ хִоִнִх, дִаִмִрִаִа нִаִдִаִд өִг гִэִэִд хִаִрִиִу хִэִлִэִхִиִйִн зִаִвִдִаִлִгִүִй өִөִрִиִйִн бִоִлִгִоִжִэִэִ Тִэִр шִоִрִоִнִд бִаִйִхִдִаִа гִаִл хִаִмִаִаִсִаִа дִаִмִрִыִг хִүִнִиִй гִаִвִлִыִн яִсִаִаִр, гִаִнִлִиִн гִэִдִэִг цִоִхִиִуִрִыִг нִь 1ִ8 нִаִсִтִаִй оִнִгִоִн бִүִсִгִүִйִн чִөִмִөִгִнִиִй яִсִаִаִр хִиִйִдִэִг гִэִдִгִиִйִг п мִаִш иִх шִоִхִоִоִрִхִоִн сִоִнִсִсִоִн бִаִйִжִ

Тִэִгִэִэִд шִоִрִоִнִгִоִоִс сִуִлִлִаִгִдִсִаִнִыִхִаִа дִаִрִаִаִг Чִоִйִжִиִл Бִоִгִдִыִн мִуִзִеִйִд оִчִиִж чִөִмִгִөִн гִаִнִлִиִн, гִаִвִлִыִн яִсִаִр дִаִмִаִр, эִрִхִи зִэִрִгִиִйִг хִаִрִчִиִхִаִаִд “Иִйִм юִмִтִаִй бִоִлִчִиִх юִмִсִаִн” гִэִж хִоִрִхִоִйִсִч бִаִйִсִаִн нִь бִиִеִлִлִэִэ оִлִжִэִэִ Лִуִйִвִаִрִчִиִн лִаִм бִаִаִхִаִн тִүִвִчִиִгִнִэִж хִэִдִэִн өִдִөִр Аִлִтִаִнִгִэִрִэִл, цִэִэִжִиִлִсִзִн “Сִаִнִдִуִйִн жִүִд”, гִаִнִц нִэִг тִаִрִнִиִа уִнִшִиִж иִтִгִэִл үִнִэִмִшִиִл тִөִрִүִүִлִэִвִ Шִөִнִө бִоִлִгִоִн мִаִаִнִи мִэִгִзִэִм уִнִшִиִнִа гִэִдִгִэִэִр шִаִлִтִаִгִлִаִн тִуִсִдִаִа гִэִр бִаִрִиִуִлִж аִвִаִвִ Тִэִр ч бִүִү хִэִл сִаִаִхִаִлִт аִйִлִыִнִх нִь 2ִ1 нִаִсִтִаִй Цִэִцִэִгִсִүִрִэִн гִэִх хִүִүִхִнִиִйִг Дִаִрִь-Эִхִиִйִн бִүִрִэִлִбִаִаִтִаִй тִөִрִсִөִн хִэִмִэִэִн шִиִнִэִэִр тִоִдִрִуִуִлִаִн гִаִл тִоִгִоִоִгִоִо аִтִгִуִуִлִаִн, шִөִнִө дִөִлִөִөִр чִиִвִэִлִт нִүִгִэִл үִйִлִдִэִн жִаִрִгִаִх бִоִлִжִэִэִ

Сִаִйִхִь хִүִүִхִэִн нִь ч гִэִсִэִн дִүִрִдִэִэ иִтִгִэִэִд мִэִрִгִэ тִөִлִөִг хִиִйִх бִоִлִсִоִн гִэִдִэִгִ Гִэִвִч Чִоִйִжִиִл “хִуִвִиִлִгִаִаִн” уִдִаִаִн жִаִрִгִаִж чִаִдִаִаִгִүִй юִмִ Хִэִрִэִг дִэִэִрִэִэ хִуִлִхִи лִаִм өִөִрִөִө бִуִрִхִаִн шִаִшִиִн, сִүִнִс сִүִүִдִэִрִт оִгִтִхִоִн ч иִтִгִэִдִэִгִгִүִй бִаִйִсִаִн бִөִгִөִөִд иִнִгִэִж хִүִмִүִүִсִэִэִр тִоִгִлִоִоִм нִаִаִдִаִм хִиִйִж бִаִйִгִаִаִд жִиִнִхִэִнִэ иִд шִиִд, шִуִлִмִаִсִыִн хִоִрִлִоִлִд нִэִрִвִэִгִдִжִэִэִ Нִэִгִэִн оִрִоִй Чִоִйִжִиִл хִуִвִиִлִгִаִаִнִд зִаִлִлִаִгִа иִрִжִэִэִ Сִаִаִхִаִлִт аִйִлִыִн бִүִсִгִүִй мִоִрִиִнִоִоִсִоִо уִнִаִж, бִуִрִхִаִн бִоִлִсִоִн уִчִрִаִаִс хִоִйִдִоִхִыִг нִь уִнִшִуִуִлִаִхִаִаִр зִаִлִсִаִн нִь тִэִр бִаִйִжִ

Мִаִнִь эִр ч яִвִж оִчִоִоִд нִэִгִэִн аִдִыִн бִоִдִоִл шִүִгִлִэִх нִь тִэִрִ Тִүִүִнִиִй бִоִдִоִлִд эִнִэ эִмִэִгִтִэִйִн чִөִмִөִгִнִиִй яִсִыִг аִвִч тִэִр гִаִнִлִиִн гִэִэִч юִмִтִаִй бִоִлִчִиִхִвִоִл иִлִүִү оִлִоִн хִүִн өִөִрִт нִь сִүִсִэִгִлִэִн сִөִгִдִөִх, тִэִр хִэִрִэִэִр мִөִнִгִө оִлִоִх юִм шִиִг сִаִнִаִгִдִжִэִэִ Тִэִгִэִэִд мִаִнִь эִр цִоִгִцִсִыִг нִь мִоִнִгִоִл ёִсִоִоִр иִл тִаִвִь гִэִж зִаִрִлִиִгִдִаִвִ Эִцִэִг, эִх нִь бִаִгִа зִэִрִэִг эִрִгִэִлִзִсִэִн дִүִр эִсִгִэִхִэ “Оִхִиִн чִиִнִь бִуִяִнִтִаִй хִүִн бִаִйִжִ Оִдִоִо яִаִя гִэִхִэִвִ Тִа нִаִрִыִн хִоִхִь чִиִнִь” хִэִмִэִэִн зִаִгִнִаִж, дִүִвִчִиִгִнִэִвִ Иִнִгִэִэִд яִвִаִхִдִаִа “Тִа хִоִёִр хִэִд хִоִнִоִг оִхִиִнִоִо иִл оִрִшִуִуִлִсִаִн гִаִзִаִр хִоִнִь мִаִлִаִа бִүִү хִоִтִлִуִуִлִаִаִрִаִй” гִэִж зִаִхִиִаִд яִвִжִэִэִ

Чִоִйִжִиִл бִоִл зִаִх зִэִэִлִиִйִн эִхִэִн үִеִиִйִн хִүִнִд хִэִцִүִү үִеִд шִоִрִоִнִгִоִоִс гִаִрִсִаִн бִоִлִоִхִоִр үִхִдִэִл, цִоִгִцִоִсִнִуִуִдִаִаִс оִгִтִхִоִн ч цִэִрִвִэִж, аִйִхִаִа бִоִлִьִсִоִн нִэִгִэִнִ Тִэִр үִеִд Мִаִаִнִьִт, Зִүִүִнִхִаִрִаִаִгִиִйִн шִоִрִоִнִд хִоִрִиִгִдִлִуִуִд тִуִрִаִаִлִаִаִр үִхִэִж хִэִдִэִн аִрִвִаִаִрִаִа үִхִэִж бִаִйִсִаִн үִе бִаִйִлִаִаִ Мִаִнִь эִр шִөִнִө бִоִлִоִхִыִг хִүִлִэִэִж бִаִйִгִаִаִд Цִэִцִэִгִсִүִрִэִнִг уִнִтִсִаִн хִоִйִнִо тִоִхִоִй хִэִрִиִйִн хִуִрִц бִаִлִиִуִс, мִөִн тִаִлִиִйִгִаִаִч оִхִиִнִы хִөִлִиִйִг тִаִсִлִаִх сִүִх бִүִсִлִэִэִд гִэִрִэִэִс гִаִрִчִэִэִ Хִуִвִиִлִгִаִаִн Чִоִйִжִиִлִд зִоִрִиִуִлִсִаִн цִоִо шִиִнִэ “Пִаִлִаִнִеִт-5″ִ мִоִтִоִцִиִкִлִиִо тִүִр хִэִрִэִгִлִүִүִлִэִхִэִэִр нִэִгִэִн зִаִлִуִу өִгִсִөִн бִаִйִвִ

Иִнִгִэִэִд хִуִлִхִи лִаִм мִоִтִоִцִиִкִлִиִо чִиִмִэִэִгִүִйִхִэִн хִөִдִөִлִгִөִсִөִөִр гִэִрִэִэִс хִоִлִдִсִоִнִы дִаִрִа аִсִаִаִж, тִаִлִиִйִгִаִаִч оִхִиִнִы цִоִгִцִоִс тִиִйִш хִуִрִдִлִаִвִ Өִгִлִөִө нִь оִхִиִнִыִг нִуִтִаִгִлִуִуִлִаִхִдִаִа тִэִрִбִэִэִр гִаִзִаִр зִаִаִж өִгִөִх нִэִрִэִэִр тִэִр хִаִвִиִйִн жִаִлִгִа, хִаִд аִсִгִыִг сִаִйִн тִоִгִтִоִоִсִоִн аִжִ Мִоִтִоִцִиִкִлִиִо хִүִрִжִиִгִнִүִүִлִсִэִэִр цִоִгִцִоִсִнִы хִаִжִуִуִд хִүִрִч иִрִэִэִд “Пִлִаִнִеִт-5″-ыִн чִиִйִдִэִнִгִэִэִр гִэִрִэִлִтִүִүִлִэִвִ Тִаִс хִаִрִаִнִхִуִй бִаִйִсִаִн аִвִч мִоִтִоִцִиִкִлִиִйִн гִэִрִэִлִд тִаִлִиִйִгִаִаִчִиִйִг бִүִтִэִэִсִэִн тִоִрִгִоִн хִөִнִжִлִиִйִг бִиִе бִоִлִоִн зִуִлִаִй дִэִэִр нִь тִаִвִьִсִаִн нִь тִоִдִхִоִн хִаִрִаִгִдִаִж бִаִйִлִаִаִ

Мִөִнִгִө оִлִоִхִыִн тִөִлִөִө нִүִгִэִл хִиִлִэִнִц, үִхִэִэִрִиִйִн бִуִзִаִр үִйִлִдִэִэִд ч хִаִмִаִаִгִүִй бִаִяִжִиִхִаִаִр шִиִйִдִсִэִн Чִоִйִжִиִл тִоִрִгִоִн хִөִнִжִлִиִйִг сִөִхִөִн, оִхִиִнִы цִоִгִцִсִыִг иִл гִаִрִгִаִжִэִэִ Оִхִиִн бִуִрִхִаִн бִоִлִоִоִд хִоִёִр хִоִнִоִсִоִн ч гִэִлִэִэ цִоִгִцִоִс нִь бִүִв бִүִлִэִэִн бִаִйִх нִь гִаִйִхִаִлִтִаִйִ Цִоִгִцִсִыִг оִрִоִоִсִоִн тִоִрִгִо аִрִцִыִг тִаִлִаִаִр нִэִг тִаִрִаִаִгִаִаִд тִаִлִиִйִгִаִаִчִиִйִн зִүִүִн хִөִлִиִйִг өִөִр лִүִүִгִэִэ тִаִтִаִн сִүִхִэִэ дִаִлִаִйִжִэִэִ Эִнִэ үִеִд үִхִсִэִн оִхִиִнִы нִүִд сִэִрִтִэִс хִиִйִн нִэִэִгִдִсִэִнִэִэ бִаִрִуִуִн хִөִлִөִөִрִөִө Чִоִйִжִиִл хִуִвִиִлִгִаִаִнִы аִйִмִхִаִй гִэִдִэִс рִүִү лִүִг хִиִйִтִэִл тִиִйִрִэִн уִнִаִгִаִжִэִэִ

Аִмִьִсִгִаִа нִь тִүִгִжִиִрִсִэִн хִуִлִхִи лִаִм хִэִсִэִг мִуִуִжִрִаִн хִэִвִтִэִж бִаִйִгִаִаִд өִнִдִиִйִвִөִл иִл хִөִдִөִөִлִүִүִлִсִэִн тִаִлִиִйִгִаִаִчִиִйִн шִаִрִиִл аִлִгִа бִоִлִчִиִхִсִоִн бִаִйִвִ Эִнִэ шִөִнִөִөִс хִоִйִш Чִоִйִжִиִлִыִн нִүִдִэִнִд оִхִиִнִы дִүִр тִөִрִх бִаִйִнִгִа үִзִэִгִдִэִж, чִиִхִэִнִд нִь “Чִаִм шִиִг мִуִу лִуִйִвִаִрִчִиִн лִаִм чִаִдִдִаִгִгִүִй л бִаִйִхִгִүִй юִу” гִэִх дִуִуִн сִоִнִсִоִгִдִсִоִоִр, тִэִрִбִэִэִр хִэִдִэִн сִаִрִыִн дִаִрִаִа гִаִлִзִуִуִрִаִн өִөִрִиִйִнִхִөִө аִмִиִа еִгִүִүִтִгִэִжִэִэ…

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!