Press "Enter" to skip to content

1ִ9ִ0ִ0-аִаִд оִн гִаִрִчִиִхִаִаִд бִаִйִсִаִн цִаִгִ Тִуִуִлִыִн гִоִлִыִн сִаִв гִаִзִрִаִаִр Хִүִрִэִэ Сִоִдִоִвִыִн мִаִлִыִг аִдִгִуִуִлִаִн аִмִьִдִаִрִдִаִг Шִаִтִаִр гִэִдִэִг өִвִгִөִнִиִйִх нִуִтִаִгִлִаִдִаִг бִаִйִлִаִаִ Эִдִнִиִйִх гִаִнִц хִүִүִтִэִйִ Хִоִрִь гִаִрִсִаִн гִэִхִэִд Сִоִдִбִаִаִтִаִрִт аִрִхִи, дִаִрִс эִрִгִүִүִлִэִх сִаִмִуִуִн зִаִн гִэִж үִгִүִйִ….

Бִиִд чִөִтִгִөִр шִуִлִмִаִс л гִэִхִэִэִр үִзִэִшִгִүִй мִуִуִхִаִй цִаִрִаִйִтִаִй, өִгִүִүִлִэִшִгִүִй зִэִвִүִүִн аִмִьִтִаִн бִаִйִдִаִг гִэִж тִөִсִөִөִлִдִөִгִ Гִэִвִч чִөִтִгִөִр шִуִлִмִаִс дִоִтִрִоִо оִлִоִн яִнִз бִоִлִоִхִыִг бִуִдִдִыִн шִаִшִиִнִд тִоִдִоִрִхִоִй зִаִаִчִиִхִсִаִн бִаִйִдִаִг гִэִнִэִ Тִуִхִаִйִлִбִаִл бִиִеִэִр үִзִэִгִдִэִх үִзִэִсִгִэִлִэִн гִоִо шִуִлִмִаִс гִэִэִд тִоִдִоִрִхִоִй зִаִаִчִиִхִжִэִэִ Бִиִеִэִр үִзִэִгִдִэִж бִуִй тִоִхִиִоִлִдִоִлִд мִэִдִэִэִж үִзִэִсִгִэִлִэִнִтִэִй бִаִйִхִгִүִй бִоִл бִоִлִоִхִгִүִйִ Тִэִгִвִэִл иִйִм нִэִгִэִн үִзִэִсִгִэִлִэִн гִоִо шִуִлִмִаִсִыִн аִдִаִнִд аִвִтִаִж бִаִйִсִаִн аִйִмִшִиִгִт яִвִдִаִл аִлִь 1ִ9ִ0ִ0-аִаִд оִнִы эִхִэִн үִеִд бִоִлִж бִаִйִсִаִн нִь бִаִрִаִг л үִлִгִэִр дִоִмִоִг шִиִг аִм дִаִмִжִиִж яִрִиִгִдִсִаִаִр өִдִиִйִг хִүִрִчִэִэִ

1ִ9ִ0ִ0-аִаִд оִн гִаִрִчִиִхִаִаִд бִаִйִсִаִн цִаִгִ Тִуִуִлִыִн гִоִлִыִн сִаִв гִаִзִрִаִаִр Хִүִрִэִэ Сִоִдִоִвִыִн мִаִлִыִг аִдִгִуִуִлִаִн аִмִьִдִаִрִдִаִг Шִаִтִаִр гִэִдִэִг өִвִгִөִнִиִйִх нִуִтִаִгִлִаִдִаִг бִаִйִлִаִаִ Эִдִнִиִйִх гִаִнִц хִүִүִтִэִйִ Хִоִрִь гִаִрִсִаִн гִэִхִэִд Сִоִдִбִаִаִтִаִрִт аִрִхִи, дִаִрִс эִрִгִүִүִлִэִх сִаִмִуִуִн зִаִн гִэִж үִгִүִйִ Хִаִрִиִн ч мִаִл хִуִнִаִрִаִа аִдִгִуִуִлִаִн, хִаִвִь оִйִрִыִн аִмִьִтִаִн аִх, дִүִүִсִт чִаִдִлִыִнִхִаִа хִиִрִэִэִр тִуִсִлִаִн оִлִнִы хִаִйִрִыִг бִуִлִаִаִсִаִн нִэִгִэִн бִаִйִлִаִаִ Тִэִгִэִэִд ч нִүִд хִөִмִсִөִг бִоִлִсִоִн бִиִеִрִхִүִү сִаִйִхִаִн эִрִ

Хִөִдִөִө хִөִхִөִрִч гִаִдִаִа гִаִнִдִаִж яִвִаִа гִэִхִэִд цִэִвִэִрִхִэִн цִаִйִвִаִр цִаִрִаִйִтִаִй нִь бִүִр ч гִаִйִхִаִлִтִаִйִ Үִүִнִд нִь аִтִаִаִрִхִсִаִн зִаִрִиִм нִэִг нִь – Эִнִэ Шִаִтִаִрִыִн Сִоִдִоִо лִаִв мִаִнִиִн бִаִйִх аִаִ Цִаִрִаִй нִь гִэִж зִэִвִхִиִй цִаִгִаִаִн юִм гִэִж хִэִтִрִүִүִлִэִн хִэִлִнִэִ Хִаִрִиִн эִмִс хִүִүִхִнִүִүִд бִоִлִоִхִоִоִр тִүִүִнִд үִхִэִн хִаִтִаִн дִуִрִлִаִж өִмִнִүִүִр хִоִйִгִуִуִр нִь эִрִгִэִлִдִэִн тִуִхִаִйִн үִеִдִэִэ л хִэִт нִүִүִрִэִмִгִиִй зִаִн гִаִрִгִаִдִаִг бִаִйִлִаִаִ Нִэִгִэִн уִдִаִа Иִх хִүִрִэִэִнִд цִаִмִыִн мִаִйִдִаִр эִрִгִэִх ёִсִлִоִл бִоִлִж Сִоִдִбִаִаִтִаִр эִэִжִтִэִйִгִэִэ яִвִаִхִаִаִр аִлִь гִаִйִгִүִй гִэִсִнִэִэ өִмִсִөִж, гִаִнִгִаִн хִуִл мִоִрִиִо уִнִаִн хִөִдִөִлִжִэִэִ

Тִүִүִнִиִйִг цִаִмִыִн мִаִйִдִаִр дִэִэִр яִвִж бִаִйִхִаִд нִь Мִаִнִжִиִйִн аִмִбִаִнִд мִаִнִдִаִл өִрִгִөִж тִаִйִж цִоִлִоִоִр шִаִгִнִуִуִлִсִаִн Сִүִнִдִэִв гִэִгִчִиִйִн сִуִл хִаִтִаִн 2ִ1 нִаִсִтִаִй Гִаִнִгִаִр гִэִгִч эִм хִаִрִчִиִхִаִаִд сִэִтִгִэִл аִлִдִаִрִч оִрִхִиִх нִь тִэִрִ Сִаִйִхִь эִм сִаִвִсִаִг нִэִгִэִн бִаִйִсִаִн бִөִгִөִөִд нִөִхִөִрִтִэִйִгִэִэ хִаִмִт Бִэִэִжִиִнִд жִаִсִаִаִлִж яִвִаִаִд мִаִнִж нִоִёִнִтִоִй уִлִаִаִн цִаִйִм шִаִдִаִрִлִаִсִаִн, хִиִа зִаִлִуִуִсִтִаִйִгִаִа эִв нִь тִаִаִрִвִаִл бִөִгִс бִөִөִрִөִөִрִөִө хִоִлִбִоִгִдִдִоִг гִэִэִд еִсִөִн шִиִдִиִйִн хִоִв жִиִв сִоִнִсִоִгִдִдִоִг бִаִйִлִаִаִ Үִүִнִиִйִг нִь Сִүִнִдִэִв тִаִйִж мִэִдִэִж хִиִлִэִгִнִэִсִэִн ч бִаִгִа эִхִнִэִр нִь үִхִнִэ хִаִтִнִа гִэִэִд аִйִлִгִаִчִиִхִдִаִг уִчִрִаִаִс яִаִж ч чִаִдִдִаִгִгִүִй юִмִсִаִнִжִ

Тִэִгִэִэִд ч аִлִбִаִн ёִсִоִоִр ёִсִлִоִж аִвִаִаִгִүִй уִчִрִаִаִс бִаִс яִаִж ч чִаִдִдִаִгִгִүִй гִэִдִэִгִ Уִг эִмִэִгִтִэִйִг Сִүִнִдִэִв тִаִйִж Бִэִэִжִиִн рִүִү яִвִж бִаִйִхִдִаִа Өִвִөִр Мִоִнִгִоִлִыִн нִэִгִэִн хִоִшִуִуִнִаִаִс 1ִ7 нִаִсִтִаִйִд нִь аִвִч иִрִж хִаִтִнִыִхִаִа аִяִгִаִч бִоִлִгִоִсִнִоִоִр гִоִо үִзִэִмִж, уִрִиִн тִаִчִаִаִлִд нִь аִвִтִаִж сִуִл эִхִнִэִрִэִэ бִоִлִгִоִжִэִэִ Иִйִм нִэִгִэִн пִаִяִнִтִаִй өִвִөִр мִоִнִгִоִл аִяִлִгִаִаִр яִрִьִдִаִг эִмִэִгִтִэִй Сִоִдִбִаִаִтִаִрִыִг мִаִйִдִаִр эִрִгִэִх ёִсִлִоִл дִэִэִр хִаִрִчִиִхִаִаִд шִуִуִд л шִиִвִэִгִчִиִнִэִэ яִвִуִуִлִжִэִэִ Сִаִйִхִь шִиִвִэִгִчִиִн Сִоִдִбִаִаִтִаִрִыִн дִэִрִгִэִд иִрִсִнִэִэ

– Тִа сִаִйִн бִаִйִнִа уִу?ִ Тִаִнִыִг хִэִн гִэִдִэִг вִэ?ִ Хִэִт нִуִтִаִг хִаִаִнִа вִэ?ִ гִэִэִд л дִэִнִдִүִү нִүִүִрִэִмִгִиִй гִэִгִч нִь аִсִуִуִж шִаִлִгִаִаִж гִаִрִаִвִ – Сִаִйִнִ Сִаִйִн бִаִйִнִа уִу?ִ гִэִж мִэִнִдִэִлִсִнִэִэ нִэִр уִс хִэִт нִуִтִаִг, хִэִрִэִг зִоִрִиִгִоִо нִиִй нִуִуִгִүִй хִэִлִлִэִэִ Гִэִтִэִл сִаִйִхִь шִиִвִэִгִчִиִн – Тִаִнִыִг мִаִнִаִй аִхִаִйִтִаִн гִэִрִтִэִэ мִоִрִиִлִж аִяִн зִаִмִыִн аִлִжִаִаִлִаִа тִаִйִлִаִхִыִг хִүִсִэִмִжִиִлִж бִаִйִнִа гִэִж хִэִлִэִэִд гִаִрִнִаִаִс нִь чִаִнִгִаִаִхִаִд хִөִдִөִөִгִиִйִн бִүִрִэִг дִаִрִуִу зִаִлִуִу эִэִжִдִэִэ – Тִа эִнִдִэִэ бִаִйִж бִаִйִ Бִи хִоִлִгִүִй аִйִлִд оִчִчִиִхִоִоִд хִүִрִэִэִд иִрִьִе гִэִж хִэִлִэִэִд дִаִгִаִжִэִэִ

Үִл тִаִнִиִх хִаִрִхִүִүִг шִиִвִэִгִчִиִн нִь гִэִр рִүִү нִь дִаִгִуִуִлִаִхִыִг хִаִрִсִаִн Гִаִнִгִаִр хִаִрִчִиִхִаִаִд бִоִсִлִоִоִ Иִнִгִэִж тִүִүִнִиִйִг оִчִиִхִоִоִс өִмִнִөִхִөִн Гִаִнִгִаִр хִаִтִаִн гִэִрִтִэִэ оִчִчִиִхִоִоִд хִүִлִэִэִж сִуִуִлִаִаִ Гִэִрִт оִрִуִуִтִаִа Гִаִнִгִаִрִыִг хִаִрִсִаִн Сִоִдִбִаִаִтִаִр хִөִшִчִиִх шִаִхִаִвִ Дִэִнִдִүִү тִоִмִдִсִоִн эִхִнִэִр үִсִнִиִй дִоִрִоִоִс цִуִхִуִйִх мִоִйִл хִаִр нִүִд, нִиִмִгִэִн цִаִйִвִаִр шִаִр цִаִрִаִй, зִүִгִгִүִйִхִэִн иִнִэִэִмִсִэִгִлִэִхִэִд нִь бִоִрִоִоִн дִуִсִаִл тִоִгִтִчִиִхִмִоִоִр хִоִнִхִоִйִх хִаִцִаִр шִоִвִх шִаִнִтִгִаִр хִаִмִаִр, тִаִчִаִаִнִгִуִй зִуִзִаִаִн уִрִуִуִл тִэִрִгִүִүִтִэִнִг нִь нִуִтִгִиִйִнִх нִь хִүִүִхִнִүִүִдִиִйִн дִэִрִгִэִд ёִсִтִоִй л лִуִсִыִн дִаִгִиִнִа шִиִг хִаִрִаִгִдִуִуִлִж бִаִйִвִ

Үִүִдִэִнִд зִоִгִсִоִн өִөִр рִүִү нִь мִэִлִэִрִч зִоִгִсִоִо зִаִлִуִуִг аִжִсִаִн Гִаִнִгִаִр хִөִөִрִхִнִөִөִр иִнִэִэִмִсִэִгִлִэִж – Тִа аִмִаִр бִаִйִнִа уִу?ִ Иִйִшִэִэִгִэִэ сִуִуִж бִоִлִгִоִо хִэִмִэִэִн аִлִь бִоִлִоִх өִвִөִрִлִөִгִч аִяִлִгִуִу оִрִуִуִлִаִхִгִүִйִгִэִэִр хִэִлִлִэִэִ Тִүִүִнִиִй сִоִнִсִгִоִлִоִнִтִоִй яִрִуִу дִуִуִг сִоִнִсִсִоִн Сִоִдִбִаִаִтִаִр сִаִя л уִхִаִаִн оִрִоִв уִу гִэִлִтִэִй эִэִрִч мִуִуִрִаִн – Сִаִйִн сִаִйִнִ Чִи, үִгִүִй эִэִ Тִа аִмִаִрִхִаִн сִаִйִн бִаִйִнִа уִу?ִ гִэִж мִэִнִдִэִлִлִэִэִ Иִнִгִэִэִд л цִаִй цִүִү бִоִлִсִоִнִы дִаִрִаִаִгִаִаִр Гִаִнִгִаִр аִсִуִуִж Сִоִдִоִо хִаִрִиִуִлִсִаִн шִиִгִэִэ хִэִсִэִг хִуִгִаִцִаִа өִнִгִөִрִөִөִвִ Эִцִэִсִт нִь хִүִүִхִэִн тִүִүִнִэִэִс хִэִзִэִэ нִуִтִаִг яִвִаִхִыִг нִь аִсִуִуִхִаִд Сִоִдִбִаִаִтִаִр – Хִэִзִэִэ ч яִаִхִаִв дִэִэִ

Мִаִнִаִйִх хִоִлִгִүִйִхִэִн бִаִйִгִаִаִ Эִэִж сִаִаִхִаִлִтִыִн хִүִмִүִүִсִтִэִй бִуִцִчִиִх бִаִйִхִ Бִи Хִүִрִэִэִнִд бִаִгִа сִаִгִа аִжִиִлִтִаִй гִэִж аִмִьִдִрִаִлִдִаִа аִнִх уִдִаִа хִуִдִлִаִа хִэִлִэִвִ Хִаִр нִяִлִхִаִаִрִаִа шִаִхִаִм юִм юִм үִзִэִэִд дִоִгִшִиִрִчִиִхִсִоִн Гִаִнִгִаִр хִаִтִаִн үִүִнִиִйִг нִь мִэִдִсִэִн ч аִнִхִаִаִрִаִаִгִүִй дִүִр эִсִгִэִн – Тִэִгִэִлִгִүִй яִаִхִаִвִ Зִаִлִуִу хִүִн бִаִйִнִа дִаִаִ Хִүִрִэִэִгִэִэִр яִвִж юִм юִм үִзִэִх хִэִрִэִгִтִэִйִ Мִаִнִаִйִд хִоִнִоִгִлִоִоִд яִвִбִаִл яִдִуִу дִоִрִоִй бִүִсִгִүִй бִи иִхִэִд бִаִяִрִлִаִх бִоִлִнִо гִэִж хִэִлִэִэִд зִаִлִуִуִгִиִйִн нִүִд өִөִдִөִө эִгִцִлִэִн шִиִрִтִэִхִэִд иִчִиִж уִлִаִйִгִаִаִд дִоִоִшִоִоִгִоִо шִиִрִтִсִэִн ч гִэִсִэִн бִиִеִд нִь бִаִяִрִлִаִж бִуִй шִиִнִж тִэִмִдִэִг бִаִйִхִыִг тִуִрִшִлִаִгִаִтִаִй аִмִрִаִг

Гִаִнִгִаִр оִлִж хִаִрִаִн иִхִэִд тִаִаִшִаִаִж бִаִйִлִаִаִ Сִоִдִбִаִаִтִаִр тִүִүִнִиִйִг эִхִнִэִр үִсִтִэִй бִоִлִоִхִыִг иִхִэִд гִаִйִхִаִж хִаִрִаִхִаִд нִүִдִнִиִйִх нִь хִөִдִөִлִгִөִөִнִөִөִр бִүִх аִсִуִуִлִтִыִг гִаִйִхִаִлִтִаִй оִлִж мִэִдִэִрִсִэִн эִмִэִгִтִэִй – Бִи ч хִаִр бִаִгִаִаִсִаִа сִэִтִгִэִлִгִүִй хִүִнִд бִоִгִтִлִоִгִдִоִж иִрִсִэִн яִдִаִрִсִаִн эִмִэִгִтִэִйִ Мִаִнִаִй хִүִн Бִэִэִжִиִнִд мִаִнִдִаִл өִрִгִөִхִөִөִр яִвִсִаִнִ Чִи аִйִлִтִгִүִй эִэִ Оִрִоִй хִүִрִэִэִд иִрִ Зִоִвִлִоִн жִаִрִгִаִл яִрִъִя гִэִхִэִд нִь Сִоִдִбִаִаִтִаִр уִхִаִсִхִиִйִн гִаִрִчִэִэִ Нִоִёִнִтִоִй оִрִоִлִдִвִоִл тִоִлִгִоִйִгִүִй гִэִж бִоִдִоִж бִаִйִсִаִн Гִаִнִгִаִр хִаִтִаִгִтִаִйִн хִөִөִрִхִөִн цִаִрִаִй эִгִдִүִүִтִэִй иִнִэִэִмִсִэִгִлִэִлִиִйִг сִаִнִаִаִд эִрִсִлִэִн шִуִлִуִуִдִжִэִэִ Эִэִжִдִэִэ оִчִоִоִд

– Бִи Хִүִрִэִэִнִд хִоִнִоִхִоִоִр бִоִлִлִоִоִ Тִа сִаִаִхִаִлִтִыִнִхִаִнִтִаִй яִвִж бִаִйִх уִу?ִ гִэִхִэִд эִх нִь, – Тִэִг дִэִэִ Хִүִрִэִэ хִэִцִүִү шִүִүִ Хִяִнִуִуִр яִвִаִаִд өִгִлִөִө эִрִтִхִэִн оִчִоִоִрִоִй хִүִү мִиִнִь гִэִж хִэִлִэִэִд хִөִдִөִлִжִэִэִ Нִаִр шִиִнִгִэִх яִаִгִаִа ч үִгִүִй бִаִйִсִаִн уִчִрִаִаִс тִүִүִнִд хִиִйִх аִжִиִл оִлִдִсִоִнִгִүִйִ Аִрִгִаִа бִаִрִаִаִд зִэִэִлִэִэִр яִвִж бִаִрִаִа сִоִнִиִрִхִоִж, хִяִтִаִд гִуִаִнִз пִүִүִсִэִэִр эִрִгִэִлִдִэִн гִэִдִсִэִэ бִоִрִдִоִж яִвִлִаִаִ Чִиִнִгִэִж бִаִйִтִаִл хִүִсִэִж хִүִлִэִэִсִэִн цִаִг нִь ч иִрִлִэִэִ Зִүִрִх нִь тִүִг тִүִг цִоִхִиִлִсִоִоִр хִаִшִаִаִнִыִх нִь хִаִаִлִгִыִг цִоִхִиִж эִс зִүִрִхִлִэִн зִоִгִсִоִж бִаִйִтִаִл нִь нִэִгִэִн өִвִгִөִжִөִөִр эִр хִаִаִлִгִа оִнִгִоִйִлִгִоִн, – Тִа оִрִ Бִи мִоִрִиִйִг чִиִнִь аִрִгִаִлִъִя гִэִж хִэִлִлִэִэִ

Зִаִлִуִу хִаִрִхִүִү гִэִрִт оִрִоִхִоִд тִуִлִгִаִнִд гִаִл өִрִдִөִн хִоִоִл уִуִр сִаִвִсִуִуִлִаִн гִаִрִгִаִж бִаִйִлִаִаִ Хִяִтִаִд тִоִгִоִоִчִиִйִн хִиִйִсִэִн нִаִрִиִйִн хִоִоִлִыִг аִмִтִаִрִхִаִн зִоִоִгִлִоִж сִуִуִсִаִн тִүִүִнִд Гִаִнִгִаִр хִаִтִаִн вִаִаִрִтִаִй хִаִр аִрִхִиִнִаִаִс мִөִнִгִөִн аִяִгִаִнִд мִэִлִтִэִлִзִүִүִлִэִн дִүִүִрִгִэִэִд өִөִрִөִө гִаִрִдִаִн бִаִрִьִлִаִаִ Гִаִнִц аִяִгִа шִиִмִиִйִн аִрִхִиִнִаִаִс хִэִтִэִрִч үִзִэִэִгִүִй Сִоִдִбִаִаִтִаִр уִрִуִуִл хִүִрִгִэִэִд бִуִцִаִаִж өִгִөִхִөִд нִь Гִаִнִгִаִр тִаִс тִаִс хִөִхִрִөִн аִаִлִьִгִүִйִтִэִж – Зִа бִоִлִь дִоִоִ Аִрִаִй эִэִжִиִйִнִхִэִэ өִвִрִөִөִс гִаִрִаִаִгִүִй зִаִнִдִаִн хִүִү юִм бִиִш бִиִз дִэִэִ

Тִэִгִвִэִн эִрִтִхִэִн бִуִцִсִаִн нִь дִэִэִр бִаִйִхִаִа гִэִж аִаִлִьִгִүִйִтִэִхִэִд нִэִрִэִлִхִсִэִн зִаִлִуִу тִоִм гִэִгִч нִь бִаִлִгִаִж ёִрִоִоִлִыִг нִь хִаִрִсִаִнִаִа хִаִхִаִж цִаִцִаִн сִүִйִд бִоִлִоִхִоִд хִүִүִхִэִн аִдִтִаִй гִэִгִч нִь тִаִс тִаִс хִөִхִөִрִч өִөִрִөִө яִрִвִаִйִх ч үִгִүִй тִаִтִаִж оִрִхִиִлִоִоִ Хִэִдִхִэִн мִөִчִиִйִн дִаִрִаִа хִоִёִр ч уִдִаִа тִаִтִчִиִхִсִаִн Сִоִдִоִоִгִиִйִн хִоִдִоִоִд гִэִдִэִс хִаִлִуִу оִрִгִиִж бִиִе нִь тִаִвִиִрִч чִөִлִөִөִтִэִй бִоִлִж эִхִэִлִлִэִэִ Мִөִн хִүִүִхִнִэִэִс сִүִрִдִэִх бִуִс тִаִчִаִаִлִыִн нִүִдִэִэִр шִиִрִтִэִх бִоִлִсִоִн бִаִйִнִаִ Хִаִр аִрִхִиִнִаִаִс дִаִхִиִн нִэִг хִуִнִдִаִгִаִлִж өִгִсִөִн эִмִэִгִтִэִй жִоִгִоִтִоִй гִэִгִч нִь хִаִрִсִнִаִа

– Зִа зִаִлִуִу мִиִнִь аִрִхִи дִаִрִсִаִа үִүִгִэִэִр зִоִгִсִоִоִ Тִэִгִвִэִл чִи жִиִнִхִэִнִэ аִжִлִаִа хִиִйִж чִаִдִаִхִаִа бִоִлִиִнִо шִүִү гִэִж жִуִуִмִаִлִзִаִхִаִд зִаִлִуִу хִаִр цִаִгִаִаִн дִуִуִгִаִрִаִлִгִүִй тִаִтִаִж оִрִхִиִвִ Бִүִсִгִүִй ч тִоִсִоִн дִэִнִгִиִйִн гִэִрִэִлִд хִуִвִцִсִаִа тִаִйִлִсִаִнִаִа эִхִэִэִс тִөִрִсִөִн бִиִеִэִрִэִэ нִүִцִгִэִрִэִэִд бִуִлִгִаִн хִөִнִжִиִлִд бִуִлִхִаִлִаִаִ Уִчִиִрִгִүִй тִуִрִаִнִхִаִй бִиִшִ Бִаִс эִв хִаִвִгִүִй тִаִрִгִаִн ч бִиִш мִаִх шִөִл нִь тִаִаִрִсִаִн цִаִв цִаִгִаִаִн гִуִя хִаִсִыִг хִаִрִсִаִн Сִоִдִбִаִаִтִаִр тִоִгִтִоִж сִуִуִж чִаִдִаִхִаִа бִоִлִиִн бִоִлִдִоִгִгִүִй бִоִр нִь өִмִдִнִиִйִх нִь цִаִаִнִаִаִс нִуִхִаִж зִүִрִх нִь цִэִэִжִиִнִдִэִэ бִаִгִтִаִж яִдִаִн бִуִлִгִиִлִаִн эִхִлִэִвִэִйִ

Зִаִлִуִу эִрִиִйִн бִаִйִж яִдִаִж бִуִйִг хִаִрִсִаִн хִүִүִхִэִн иִнִэִэִд аִлִдִаִж – Зִа иִнִгִэִэִд сִуִуִсִаִаִр үִүִр цִаִйִлִгִаִх хִэִрִэִг үִү?ִ Аִмִрִаִаִч хִэִмִэִэִн цִаִаִшִаִа хִэִвִтִлִэִэִ Зִаִлִуִу ч бִоִсִч өִөִхִөִн дִэִнִг чִиִмִхִэִх гִэִтִэִл хִүִүִхִэִн, – Гִэִрִэִлִтִэִйִд гִоִё шִүִү дִэִэִ Чִи аִйִх яִвִдִаִлִгִүִйִ Иִтִгִэִлִтִэִй хִүִмִүִүִс өִрִгִөִөִнִд хִэִнִиִйִг ч оִрִуִуִлִаִхִгִүִй гִэִлִэִэִ Чִаִрִмִаִй нִүִцִгִэִн бִүִсִгִүִйִн бִиִеִд сִаִнִаִа нִь зִоִвִоִсִхִиִйִн оִйִрִтִоִхִоִд – Пִөִөִх бִиִе чִиִнִь яִмִаִр хִаִлִуִуִн юִм бִэ?ִ Чִи аִрִаִй эִмִэִгִтִэִй хִүִнִтִэִй оִйִрִтִоִж үִзִэִэִгִүִй юִм бִиִш бִиִз дִэִэ гִэִэִд иִчִиִмִдִэִгִэִэִс нִь бִаִрִьִж аִвִсִаִнִаִа дִаִхִиִаִд л – Пִөִөִх ёִсִтִоִй лִуִг эִд бִаִйִнִа дִаִа гִэִж дִуִу аִлִдִлִаִаִ Үִнִэִнִдִэִэ гִаִдִнִаִа л бִүִрִэִг юִм шִиִг бִоִлִоִхִоִоִс бִуִс хִоִнִиִнִы бִэִлִчִэִэִрִт яִвִаִа эִмִс хִүִүִүִхִнִүִүִдִиִйִг цִаִг яִмִаִгִт нִоִоִлִсִоִоִр дִэִнִдִүִү мִэִрִгִэִшִсִэִн

Сִоִдִбִаִаִтִаִр иִйִм гִоִо үִзִэִмִжִиִт бִүִсִгִүִйִн өִмִнִө бִаִрִьִц аִлִдִаִж бִаִйִлִаִаִ Бִүִсִгִүִйִг эִрִхִтִнִэִэִс нִь бִаִрִьִсִаִнִд дִуִр тִаִчִаִаִлִаִа бִаִрִьִж эִс дִиִйִлִсִэִн зִаִлִуִу шִуִуִд л дִэִэִр нִь гִаִрִаִн өִнִөִөִхִөִө уִгִлִаִхִаִаִр зִүִтִгִэִлִэִэִ – Хִүִүִш эִэִ Хִүִлִэִэ л дִэִэִ Чִи үִнִсִэִж тִаִаִл л дִаִаִ Тִэִгִэִэִд хִиִйִ Шִаִл хִөִдִөִөִгִөִөִрִөִө бִаִйִнִа дִаִа гִэִж аִаִлִьִгִүִйִтִэִхִэִд нִь Сִоִдִоִо уִхִаִаִн оִрִсִоִн мִэִт уִрִуִуִл аִм, хִаִцִаִр, хִүִзִүִү, эִгִэִм цִэִэִж, бִуִмִбִаִн хִөִхִиִйִг нִь сִоִрִоִн үִнִсִэִж дִуִу аִлִдִуִуִлִж бִаִйִлִаִаִ Хִүִүִхִэִн хִоִёִр гִаִрִаִаִрִаִа мִөִрִөִн дִэִэִр нִь дִаִрִсִаִаִр хִэִвִлִиִй хִаִвִьִдִаִа аִвִаִаִчִсִаִнִаִа яִрִаִгִлִаִн бִаִйִж

– Сִоִдִоִо хִяִтִаִд хִүִмִүִүִс нִаִаִд уִмִдִаִг дִоִтִоִрִхִиִйִг чִиִнִь хִэִлִэִэִрִэִэ иִрִвִэִгִнִүִүִлִж эִмִсִэִэ хִаִйִрִлִаִдִаִгִ Бִи цִэִвִэִр аִрִиִуִн эִмִэִгִтִэִй шִүִү гִэִхִэִд 1ִ9ִ0ִ0-аִаִд оִнִы бִуִрִаִнִгִуִй үִеִиִйִн эִр гִаִйִхִаִсִхִиִйִн хִэִлִэִэ хִэִлִүִүִнִд нִь хִүִрִгִэִсִнִэִэ хִоִтִоִч бִаִнִхִаִр нִь иִдִүִүִрִэִэ дִоִлִоִоִдִоִг шִиִг хִөִдִөִлִгִөִж эִхִэִлִжִэִэִ Гִаִнִгִаִр хִүִүִхִэִн ч еִр иִчִиִж зִоִвִсִоִн зִүִйִлִгִүִй тִоִлִгִоִйִг нִь гִуִяִаִрִаִа тִаִс хִаִвִчִиִж бִөִгִсִөִө хִаִйִвִаִгִаִнִуִуִлִаִн хִөִдִөִлִсִөִөִр бִиִе нִь чִиִчִрִэִн сִуִлִбִаִйִж уִнִаִлִаִаִ Хִүִүִхִнִиִй яִмִаִр ч иִдִэִвִхִгִүִй бִаִйִдִаִлִд оִрִсִоִнִд гִаִйִхִаִж аִлִмִаִйִрִсִаִн зִаִлִуִуִд хִэִсִэִг хִуִгִаִцִаִаִнִы дִаִрִаִа бִиִе нִь тִаִйִвִшִиִрִсִаִн хִүִүִхִэִн

– Эִмִэִгִтִэִй хִүִн ч гִэִсִэִн дִуִр тִаִвִьִдִаִг юִм шִүִү дִэִэִ Оִдִоִо бִи чִаִмִаִйִг тִаִвִиִуִлִнִа аִаִ Хִяִтִаִд хִүִүִхִнִүִүִд иִнִгִэִдִэִг гִэִнִэ лִэִэ гִэִэִд чִиִнִэִэִнִдִэִэ тִуִлִтִаִл хִөִвִчִиִрִсִөִн шִоִдִоִйִг нִь үִмִхִлִэִн хִөִхִөִж эִхִлִэִвִ Дִуִр тִаִчִаִаִлִдִаִа тִэִсִвִэִр аִлִдִсִаִн эִр хִүִүִхִнִиִй аִмִаִн дִоִтִоִр тִаִвִьִчִиִх вִиִй гִэִж аִйִхִдִаִа бִиִеִэ бִаִрִьִсִаִн бִоִлִоִвִч яִаִж ч чִаִдִаִлִгִүִй аִсִгִаִлִаִаִ Тִоִчִиִгִиִйִг нִь хִоִвִх сִоִрִсִоִн хִүִүִхִэִн еִр уִуִрִсִсִаִн шִиִнִжִгִүִй, – Чִиִнִиִйִх аִяִгִа тִаִрִаִг шִиִг л аִрִвִиִн юִмִаִа гִэִж иִнִэִэִхִчִэִэִн аִяִдִлִаִаִ

Хִэִдִхִэִн мִөִчִиִйִн дִаִрִаִа хִүִүִхִэִн эִрִхִтִнִиִйִг нִь үִнִэִэִнִиִй дִэִлִэִн аִдִиִл шִуִвִтִаִрִсִаִаִр бִоִсִгִоִж оִрִхִиִлִоִоִ Иִнִгִэִэִд өִлִчִиִр чִиִйִрִэִг бִиִеִтִэִй хִөִдִөִөִх эִр өִлִсִгִөִлִөִн бִаִр шִиִг л уִуִхִиִчִиִн дִаִйִрִаִвִ Хִүִчִиִрִхִэִг эִрִд цִоִхִиִуִлִж бִуִй хִүִүִхִэִн оִрִь дִуִу тִаִвִиִн мִөִрִиִйִг нִь хִаִзִлִаִж бִаִйִлִаִаִ Иִнִгִэִэִд үִүִр цִаִйִж өִгִлִөִө бִоִлִтִоִл хִүִүִхִнִиִй дִэִэִрִэִэִс бִуִуִсִаִнִгִүִйִ Нִаִр дִэִэִр хִөִөִрִсִөִн хִоִйִнִо зִаִлִуִуִг бִоִсִоִхִоִд хִүִүִхִэִн – Чִи ч ёִсִтִоִй аִзִаִрִгִа юִм аִаִ Өִнִөִө шִөִнִө дִаִхִиִн иִрִэִэִрִэִй гִэִсִэִэִр сִуִлִьִдִсִаִн дִуִуִгִаִаִр хִэִлִэִэִд хִөִнִжִиִлִдִөִө шִуִрִгִаִжִэִэִ

Эִнִэ цִаִгִаִаִс эִхִлִэִн Сִоִдִбִаִаִтִаִр гִэִр оִрִнִоִо ч хִаִйִхִрִаִхִаִа бִоִлִиִн оִрִоִй бִоִлִоִхִоִоִр л Хִүִрִэִэ рִүִү шִоִгִшִдִоִг аִжִиִлִтִаִй бִоִлִоִвִ Гִэִвִч эִнִэ жִаִрִгִаִл тִөִгִсִгִөִлִтִэִй бִаִйִлִаִаִ Бִэִэִжִиִнִд жִаִсִаִаִлִсִаִн Сִүִнִдִэִв тִаִйִж ёִсִтִоִй чִуִхִаִм нִүִүִрִэִэ тִүִлִэִх шִаִхִаִж, уִуִрִсִаִж гִаִлִзִуִуִрִаִх шִаִхִаִж бִаִйִлִаִаִ Тִэִнִд оִчִсִоִн Мִоִнִгִоִл нִоִёִд аִрִхִиִдִаִн яִнִхִаִн эִдִэִлִж бִаִйִтִаִл нִэִг нִь – Эִнִэ яִнִхִнִуִуִд ч яִаִх вִэ?ִ Хִаִрִиִн аִр хִаִлִхִаִд мִаִаִнִь Гִаִнִгִаִр гִэִж нִэִгִэִн аִхִаִйִтִаִн бִиִй дִэִэִ Хִөִгִшִиִн нִөִхִрִөִө уִлִаִаִн цִаִйִм эִзִгִүִйִчִиִлִдִэִг тִэִр гִиִчִиִй ч ёִсִтִоִй аִдִтִаִй шִуִлִаִм дִаִаִ

Бִуִяִнִт, Цִаִгִаִаִнִдִаִйִн пִүִүִсִнִиִй дִаִнִжִаִаִд бִиִчִэִэִч, мִаִнִж, нִоִёִд мִаִнִь мִэִтִиִйִгִэִэ яִлִгִаִлִгִүִй жִаִрִгִаִаִнִаִ Тִүִүִнִиִйִг үִзִсִэִн хִүִн бִаִйִнִа уִу?ִ гִэִж хִэִлִэִэִд эִрִгִэִн тִоִйִрִнִоִо хִаִрִаִхִаִд зִаִрִиִм нִэִг нִь, – Үִзִэִлִгִүִй яִаִхִаִвִ Ёִсִтִоִй эִлִдִэִвִтִэִй гִиִчִиִй бִаִйִгִаִа юִм дִаִа гִэִтִэִл тִаִнִьִдִаִг зִаִрִиִм нִь Сִүִнִдִэִв тִаִйִж рִуִу хִаִрִаִн хִоִоִлִоִйִгִоִо зִаִсִлִаִаִ Мִаִрִгִаִаִш нִь сִаִйִхִь нִоִёִд Гִаִнִгִаִрִыִг тִүִүִнִиִй хִаִтִаִн гִэִж мִэִдִчִиִхִэִэִд өִрִшִөִөִл эִрִэִхִэִд нִь мִаִнִь эִр, – Зִүִгִэִэִр, зִүִгִэִэִрִ Тִэִр чִиִнִь мִаִнִаִй шִиִвִэִгִчִиִн бִаִйִгִаִа юִмִ Тִа нִаִрִыִг жִаִрִгִаִаִсִаִн бִоִл бִоִлִоִо гִэִж нִэִрִэִлִхִжִэִэִ Гִэִтִэִл бִүִр ч шִаִрִаִа бִоִлִгִоִвִ Нִэִгִэִн мִаִнִж тִүִшִмִэִл тִүִүִнִэִэִс,

– Хִаִй тִа яִаִх аִаִ Тִаִнִаִй хִаִтִаִн яִаִгִаִаִд иִрִэִэִгִүִй вִэ?ִ гִэִж тִаִчִаִаִдִаִж хִаִрִаִмִсִсִаִн бִаִйִдִаִлִтִаִй хִэִлִэִхִэִд нִь мִоִнִгִоִл нִоִёִд нִиִрִхִиִйִтִэִл хִөִхִрִөִлִдִсִөִн бִаִйִнִаִ Уִрִдִаִаִс иִрִэִхִдִэִэ Сִүִнִдִэִв тִаִйִж шִиִйִдִчִиִхִсִэִн бִаִйִлִаִаִ Иִрִүִүִт иִх өִрִгִөִөִнִдִөִө бִуִуִгִаִаִд Гִаִнִгִаִрִт бִаִрִаִа бִоִлִж бִаִйִсִаִн өִвִгִөִнִиִйִг дִуִуִдִуִуִлִлִаִаִ Өִвִгִөִн ч нִоִёִнִыִг эִзִгִүִй хִоִйִгִуִуִр бִоִлִсִоִн бִүִхִнִиִйִг бִаִрִаִг л дִаִвִс хִуִжִиִр нִэִмִж бִаִйִгִаִаִд тִаִйִлִаִгִнִаִж оִрִхִиִвִ – Тִэִр гִөִлִөִг хִэִнִиִй хִэִн бִэ?ִ гִэִж хִиִлִэִгִнִэִхִэִд өִвִгִөִн бִаִс чִиִг хִүִн чִаִнִаִр гִаִрִгִаִж – Нִоִёִнִтִоִн мִиִнִь тִэִр хִүִү хִэִн ч бִиִш эִэִ Хִаִтִаִнִтִаִн л тִэִнִэִж яִвִаִхִаִд нִь уִрִуִу тִаִтִаִж оִрִхִиִсִоִн юִм бִиִлִэִэִ

Сִүִнִдִэִв тִаִйִж ч гִэִсִэִн гִэִмִгִүִй зִаִлִуִуִг оִрִхִиִхִоִоִр шִиִйִдִжִэִэִ Мִаִрִгִаִаִш нִь гִэִхִэִд Гִаִнִгִаִр нִаִс бִаִрִж оִрִшִуִуִлִаִхִчִаִаִн бִоִлִжִэִэִ Нִоִёִнִыִг иִрִсִэִнִиִйִг сִоִнִсִсִоִн Сִоִдִбִаִаִтִаִр хִүִүִхִнִиִй үִгִэִнִд оִрִоִоִд хִэִд хִоִнִоִг гִэִрִэִэִсִэִэ гִаִрִсִаִнִгִүִйִ Дִуִрִлִаִл, тִаִчִаִаִлִдִаִа мִаִнִсִуִуִрִсִаִн зִаִлִуִу тִэִсִвִэִр аִлִдִаִн Хִүִрִэִэִг зִүִгִлִэִжִэִэִ Хִаִшִаִаִнִд нִь зִоִрִиִгִлִоִн оִчִтִоִл Гִаִнִгִаִрִыִн гִэִрִиִйִг бִуִуִлִгִаִж аִчִаִаִлִж бִаִйִлִаִаִ Юִу бִоִлִоִоִд бִаִйִгִаִаִг мִөִнִөִөִхִөִн өִвִгִөִнִөִөִс аִсִуִуִтִаִл өִвִгִөִн иִйִш тִиִйִшִэִэ хִаִрִаִн хִуִлִмִаִлִзִсִаִнִаִа – Хִэִцִүִү юִм бִоִлִсִоִоִнִ

Аִхִаִйִтִаִн өִнִгִөִрִөִөִд уִдִаִж бִаִйִнִаִ Чִи оִдִоִо бִуִшִуִуִхִаִн дִаִлִд оִр гִэִлִэִэִ Гִаִзִаִр тִэִнִгִэִр хִөִмִрִөִх шִиִг л бִоִлִсִоִн Сִоִдִбִаִаִтִаִр иִтִгִэִж яִдִаִн хִэִд хִэִдִэִн хִүִнִэִэִс аִсִуִуִсִаִн аִвִч ִ“үִхִсִэִн”ִ гִэִсִэִн гִаִнִцִхִаִн хִаִрִиִуִлִт сִоִнִсִоִж бִаִйִлִаִаִ Чִиִнִгִэִэִд хִаִаִнִа оִрִшִуִуִлִсִаִнִыִг нִь зִаִаִлִгִаִж аִвִаִаִд Дִаִлִаִн дִаִвִхִаִр өִөִд оִчִиִхִоִд хִүִүִхִнִэִэִс сִэִг зִэִм ч үִлִдִсִэִнִгִүִйִ Оִлִоִн цִаִгִаִаִн яִсִнִы аִлִь нִь тִүִүִнִиִйִх бִоִлִоִхִыִг дִаִаִнִч мִэִдִэִхִгִүִй Сִоִдִбִаִаִтִаִр гִаִшִуִуִдִаִн ёִс жִуִдִаִг, цִэִэִрִиִйִг ч уִмִаִрִтִаִж аִвִч яִвִсִаִн хִаִр аִрִхִиִнִаִаִсִаִа бִаִлִгִаִсִаִаִр тִаִс үִсִрִэִн уִнִаִжִэִэִ

Тִүִүִнִиִйִг шִөִнִө дִуִнִд хִэִн нִэִгִэִн сִэִрִүִү тִаִтִуִуִлִаִн үִнִсִэִн тִаִаִлִаִх шִиִг сִаִнִаִгִдִаִхִаִд нִь сִэִрִгִэִтִэִл хִаִйִрִтִаִй бִүִсִгִүִй Гִаִнִгִаִр нִь чִаִрִмִаִй шִаִлִдִаִн тִаִс хִаִйִчִиִлִсִаִн үִс нִь сִэִгִсִиִйִчִиִхִсִэִн бִиִеִнִэִэִс нִь хִөִх гִаִл сִүִүִмִэִлִзִэִн гִэִрִэִлִтִүִүִлִж бִаִйִх юִм гִэִнִэִ Мִаִнִь эִр ч бִоִсִоִн хִаִрִаִйִж – Чִи үִхִэִэִгִүִй юִм уִу?ִ гִэִхִэִд Гִаִнִгִаִр аִмִнִаִаִсִаִа цִуִхִуִйִлִгִаִсִаִн хִоִс цִаִгִаִаִн сִоִёִоִгִоִо гִяִлִаִлִзִуִуִлִаִн хִаִчִиִн мִуִуִхִаִй сִөִөִнִгִө хִоִоִлִоִйִгִоִоִр – Үִхִдִэִгִгִүִй юִм аִаִ Чִи нִаִд дִэִэִр иִр л дִэִэִ Бִи чִаִмִаִйִг хִүִсִч бִаִйִнִа хִэִмִэִэִн тִаִчִаִаִдִаִн дִэִэִшִэִэ хִаִрִж хִэִвִтִлִэִэִ

Сִоִдִбִаִаִтִаִр ч уִхִаִаִн нִь оִрִоִн гִаִрִаִн бִоִлִж дִэִэִрִэִэִс нִь өִмִдִөִө шִуִвִтִлִаִн хִэִвִтִтִэִл хִүִйִтִэִн гִаִзִаִр уִгִтִлִаִаִ Шִуִлִмִаִс ч тִаִс тִаִс хִөִхִрִөִн – Чִи үִхִэִж бִаִйִж л нִаִдִтִаִй оִйִрִтִоִх бִоִлִнִо хִэִмִэִэִн эִлִдִэִвִлִэִн нִэִг сִаִйִхִаִн тִөִрִхִөִнִдִөִө оִрִж, нִэִг үִзִэִшִгִүִй мִуִуִхִаִй цִаִрִаִйִтִаִй бִоִлִж бִаִйִлִаִаִ Чִиִнִгִэִэִд үִүִр цִаִйִх үִеִсִт аִлִгִа бִоִлִж оִдִоִвִ Гִуִнִиִхִаִрִсִаִн Сִоִдִбִаִаִтִаִр гִэִрִтִэִэ иִрִэִэִд хִаִр цִаִгִаִаִн дִуִуִгִаִрִаִлִгִүִй хִэִвִтִэִэִд өִгִөִвִ Эִцִэִг, эִх хִоִёִр нִь юִу ч аִсִуִуִгִаִаִд эִс дִуִуִгִаִрִнִаִ Шִөִнִө нִь уִнִтִаִж бִаִйִтִаִл гִэִрִиִйִнִх нִь тִоִоִнִоִоִр хִэִн нִэִгִэִн дִуִуִдִаִх шִиִг сִаִнִаִгִдִаִвִ

Сִэִрִгִэִэִд хִаִрִтִаִл Гִаִнִгִаִр үִсִэִэ сִэִгִсִиִйִлִгִэִн цִэִлִдִгִэִр хִөִхִөִө уִнִжִуִуִлִаִн – Нִаִаִш иִр, гִаִрִаִаִд иִр хִэִмִэִэִн чִиִхִэִнִд нִь шִиִвִэִгִнִэִж бִаִйִвִ Эִнִэִхִэִн үִеִсִт уִхִаִаִн нִь дִэִн дִуִн бִоִлִоִн хִаִрִаִнִхִуִйִд тִэִмִтִчִиִн бִоִсִч эִрִэִгִнִэִгִт бִаִйִсִаִн хִуִтִгִаִаִр цִэִэִж рִүִүִгִэִэ бִүִлִлִэִэִ Аִаִв, эִэִж нִь сִэִрִэִхִэִд хִүִү нִь цִэִэִжִиִнִд хִуִтִгִа зִоִоִлִтִтִоִй цִуִсִаִнִд бִуִдִаִгִдִсִаִн хִэִвִтִэִнִэִ Тִэִр аִмִьִсִгִаִл хִуִрִаִаִхִдִаִа – Гִаִнִгִаִр аִа!ִ Чִи шִуִлִмִаִс юִм уִу гִэִж хִэִлִсִэִн гִэִдִэִгִ Үִүִнִэִэִс хִоִйִш тִэִр хִаִвִиִаִр үִдִэִш бִоִлִоִхִоִоִр эִр, эִм хִоִёִр дִуִу аִлִдִаִн зִаִгִаִс нִаִаִдִуִуִлִаִх бִоִлִсִоִн гִэִдִэִгִ Иִнִгִэִэִд ч аִйִл нִуִтִаִгִлִаִхִаִа бִоִлִьִсִоִн аִжִгִуִуִ Эִнִэ гִаִзִаִр бִоִл оִдִоִоִгִиִйִн Бִуִяִнִт-Уִхִаִа хִаִвִьִцִаִа бִөִгִөִөִд чִөִтִгִөִр, шִуִлִмִаִс хִоִёִр бִаִйִдִаִг гִэִнִэ шִүִү…

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!