Press "Enter" to skip to content

Бִаִдִаִмִаִа оִрִоִй бִоִлִоִхִыִг тִэִсִэִн яִдִаִн хִүִлִэִэִж бִаִйִлִаִаִ Яִаִгִаִаִд гִэִвִэִл тִэִрִэִэִр мִөִнִөִөִхִөִн үִл тִаִйִлִаִгִдִаִх мִэִдִрִэִмִжִэִэ хִүִсִэִмִжִиִлִж бִаִйִлִаִаִ Бִаִс чִиִг аִйִх шִиִгִ Хִүִсִэִн хִүִлִэִэִсִэִн мִөִч нִь иִрִж тִүִнִэִр хִаִрִаִнִхִуִй оִрִчִлִоִнִг нִөִмִөִрִлִөִөִ Тִэִр оִрִоִнִдִоִо оִрִоִнִгִуִуִт дִэִрִэִн дִоִрִоִоִсִоִо нִоִмִоִо гִаִрִгִаִж,

Бִаִдִаִмִаִа оִрִоִй бִоִлִоִхִыִг тִэִсִэִн яִдִаִн хִүִлִэִэִж бִаִйִлִаִаִ Яִаִгִаִаִд гִэִвִэִл тִэִрִэִэִр мִөִнִөִөִхִөִн үִл тִаִйִлִаִгִдִаִх мִэִдִрִэִмִжִэִэ хִүִсִэִмִжִиִлִж бִаִйִлִаִаִ Бִаִс чִиִг аִйִх шִиִгִ Хִүִсִэִн хִүִлִэִэִсִэִн мִөִч нִь иִрִж тִүִнִэִр хִаִрִаִнִхִуִй оִрִчִлִоִнִг нִөִмִөִрִлִөִөִ Тִэִр оִрִоִнִдִоִо оִрִоִнִгִуִуִт дִэִрִэִн дִоִрִоִоִсִоִо нִоִмִоִо гִаִрִгִаִж, дִаִхִиִн уִнִшִиִхִаִаִр хִуִуִдִсִыִг нִь дִэִлִгִэִлִэִэִ Эִнִэ бִоִл иִхִэִэִхִэִн уִчִиִрִтִаִй нִоִм юִмִ Бִаִдִаִмִаִа хִэִдִэִн хִоִнִоִгִиִйִн өִмִнִө Аִрִсִлִаִнִтִаִй гִүִүִрִнִиִй дִэִрִгִэִдִэִх хִуִуִчִиִн нִоִмִыִн хִуִдִаִлִдִаִаִчִдִаִаִс нִэִгִэִн нִоִм нִүִдִэִнִд тִоִрִсִоִн нִь “Сִтִрִаִнִа мִеִрִтִвִеִцִоִв” бִуִюִу “Үִхִэִгִсִдִиִйִн оִрִоִн” хִэִмִэִэִх оִрִоִс нִоִм бִаִйִлִаִаִ

Оִрִоִс ч гִэִж дִэִэ, Хִеִнִдִеִрִсִоִн гִэִгִч аִмִеִрִиִк эִр уִг аִйִмִшִиִгִт нִоִмִыִг бִиִчִсִэִн нִь оִрִоִс хִэִл дִэִэִр хִөִрִвִүִүִлִэִгִдִсִэִн бִаִйִжִ Бִаִс чִиִг сִоִнִиִн юִм бִоִлִлִоִоִ 6ִ0ִ0ִ0-аִаִс бִуִуִхִгִүִй гִэִж бִаִйִсִаִн бִоִлִоִвִч эִрִгִэִэִд яִвִаִхִаִд нִь дִуִуִдִаִж, – Дִүִү, чִи эִнִэ нִоִмִыִг хִүִсִсִэִн үִнִэִэִрִэִэ аִв!ִ гִэִж хִэִлִэִэִд нִүִдִэִэ оִнִиִйִлִгִоִн хִаִрִаִх нִь яִг л үִхִсִэִн хִүִн шִиִг сִаִнִаִгִдִаִхִаִд дִоִтִоִр нִь зִаִрִсִхִиִйִжִэִэִ Гִэִвִч тִэִр нִоִм яִг сִоִрִоִнִзִоִн мִэִт тִаִтִсִаִн уִчִрִаִаִс хִаִлִаִаִсִаִн дִаִхִь 1ִ0ִ0ִ0 тִөִгִрִөִгִөִө хִуִдִаִлִдִаִгִч эִрִд өִгִчִиִхִөִөִд нִоִмִоִо тִэִвִрִэִн гִэִр рִүִүִгִэִэ яִвִгִаִн аִлִхִаִхִаִд бִиִе нִь хִаִлִуִу шִаִтִаִх шִиִг сִаִнִаִгִдִаִж бִаִйִлִаִаִ Тִэִр аִнִхִлִаִн уִг нִоִмִыִг уִнִшִаִаִд аִйִж хִиִрִдִхִиִйִн гִэִрִлִэִэ аִсִаִаִж хִоִнִоִсִоִн бִиִлִэִэִ

Гִэִвִч өִдִөִр нִь тִэִсִэִлִгִүִй бִаִрִьִж аִвִсִнִаִаִр оִрִоִй бִоִлִоִхִоִд иִхִэִнִхִиִйִг нִь уִнִшִчִиִхִсִаִн бִаִйִжִэִэִ Хִэִдִиִйִгִэִэִр өִдִөִр ч гִэִсִэִн аִйִдִаִс хִүִйִдִэִсִт бִүִрִэִн аִвִтִаִж, эִэִж нִь – Цִаִйִгִаִа уִу!ִ гִэִж хִэִлִэִхִэִд хִүִрִтִэִл дִаִвִхִиִйִн цִоִчִиִж бִаִйִлִаִаִ Гִэִвִч тִүִүִнִд эִнִэ аִйִдִаִс хִүִйִдִэִс сִүִүִлִдִэִэ үִгִэִэִр иִлִэִрִхִиִйִлִж бִоִлִоִмִгִүִй тִаִаִтִаִй мִэִдִрִэִмִжִиִйִг тִөִрִүִүִлִж бִаִйִгִаִа нִь хִаִчִиִрִхִаִлִтִаִй сִаִнִаִгִдִаִж бִаִйִвִ Бִаִдִаִмִаִа хִаִр бִаִгִаִаִсִаִа л хִаִчִиִн эִтִгִэִэִд хִүִүִхִэִд бִаִйִсִаִн юִмִ Тִэִрִэִэִр оִрִоִс гִуִрִаִвִдִуִгִаִаִр сִуִрִгִуִуִлִь тִөִгִсִсִөִн бִөִгִөִөִд аִнִгִиִйִнִх нִь Мִаִрִиִнִаִгִиִйִн эִмִэִэ Вִеִрִа Пִаִвִлִоִвִнִаִг нִаִс бִаִрִаִхִаִд оִчִжִэִэִ Шִаִрִиִлִтִаִй өִрִөִөִг үִзִмִэִэִр сִаִнִаִгִдִаִхִаִд нִь тִэִр оִрִчִиִхִоִвִ

Шִаִрִиִлִд хִүִрִч үִзִмִэִэִр сִаִнִаִгִдִаִхִаִд нִүִүִр рִүִү нִь гִаִрִаִа сִуִнִгִаִж, бִүִтִэִэִлִгִэִн дִоִоִгִуִуִр оִрִуִуִлִаִхִаִд цִэִл хִүִйִтִэִн бִиִе мִэִдִрִэִгִдִсִэִн бִөִгִөִөִд хִаִчִиִрִхִаִлִтִаִй нִь гִаִр нִь хִаִлִуִу оִрִгִиִн, зִүִрִх нִь бִуִлִиִгִлִаִн цִоִхִиִлִж тִаִаִтִаִй мִэִдִрִэִмִж тִөִрִсִөִн нִь гִаִйִхִаִлִтִаִйִ ִִִִ Тִэִр эִнִэ нִоִмִыִг гִуִрִаִв дִаִхִь уִдִаִаִгִаִа уִнִшִиִх гִэִж бִуִй нִь эִнִэִ Оִдִоִо бִоִл бִүִр хִаִрִаִнִхִуִйִд уִнִшִдִаִг бִоִлִжִэִэִ Уִг нִоִмִоִнִд Лִоִрִа гִэִгִч эִмִэִгִтִэִй шִаִрִиִлִыִн гִаִзִрִаִаִр тִэִнִүִүִчִиִлִж бִаִйִгִаִаִгִаִаִр гִаִрִдִаִгִ Мִөִн мִоִрִгִт оִчִиִж үִхִдִэִлִд гִаִр хִүִрִэִн үִнִэִн сִэִтִгִэִлִэִэִсִэִэ хִаִрִьִцִсִаִнִаִаִр сִүִнִсִтִэִй нִь оִйִлִгִоִлִцִоִж бִаִйִгִаִаִг дִүִрִсִэִлִжִэִэִ

Тִэִр шִөִнִө Бִаִдִаִмִаִа яִг л үִхִэִгִсִдִиִйִн еִрִтִөִнִцִөִд оִчִиִж тִэִдִэִнִтִэִй хִаִрִиִлִцִаִн, эִтִгִэִэִд сִоִнִиִн зִүִйִлִиִйִг мִэִдִэִрִч бִаִйִх шִиִг сִаִнִаִгִдִаִж бִаִйִлִаִаִ Тִэִр шִөִнִөִө иִх л сִоִнִиִн зִүִүִд зִүִүִдִэִлִсִнִэִэִс бִиִе нִь иִхִэִд сִэִрִгִэִж яִг л аִм нִь аִнִгִаִсִаִн мִэִт бִоִлִсִоִн аִжִгִуִуִ Өִгִлִөִө бִоִсִоִхִдִоִо тִэִр мִоִрִгִт оִчִиִж үִхִдִэִл хִаִрִаִх аִдִыִн бִоִдִоִлִдִоִо бִаִт нִоִт иִтִгִэִсִэִн бִаִйִвִ Яִг л аִжִиִлִтִаִй юִм шִиִгִэִэִр өִгִлִөִө эִрִтִлִэִн гִаִрִч 1-р эִмִнִэִлִгִиִйִг зִоִрִиִлִоִоִ Тִэִрִэִэִр шִүִүִх эִмִнִэִлִэִгִиִйִн дִэִрִгִэִдִэִх мִоִрִгִт оִчִиִж хִаִаִлִгִыִг нִь цִоִхִиִвִоִл аִрִхִи сִэִнִгִэִнִүִүִлִсִэִн тִуִрִаִнִхִаִй хִаִр зִаִлִуִу, – Яִаִх гִэִж бִаִйִгִаִа юִм? гִэִсִэִэִр хִаִаִлִгִа оִнִгִоִйִлִгִоִлִоִоִ – Хִүִн хִаִйִх гִэִсִэִн юִмִ

– Цִаִгִдִаִаִгִиִйִн бִиִчִиִг бִаִйִгִаִа юִу? – Үִгִүִйִ – Тִөִлִбִөִрִөִө тִөִлִнִө шִүִү гִэִэִд иִнִэִэִх нִь зִэִвִүִүִн бִуִс мִаִш тִаִаִтִаִй сִаִнִаִгִдִсִаִн гִэִлִтִэִйִ – Гִуִрִвִаִн мִяִнִгִа бִоִлִоִх уִу? – Бִоִлִнִо оִо, бִоִлִнִоִ Эִрִэִгִтִэִй юִм уִу, эִмִэִгִтִэִй юִм уִу? ִִִִ Тִэִр хִаִрִиִуִлִсִаִнִгִүִйִ – Зִа, оִрִ Чִи хִаִрִж бִаִйִ Аִйִхִгִүִй бִиִз дִэִэ? Бִи яִвִаִаִд гִаִнִц шִиִл юִм аִвִч иִрִлִэִэִ – Зִа гִэִсִэִэִр Бִаִдִаִмִаִа дִоִтִоִгִшִоִо оִрִоִвִ Сִэִрִүִү тִаִтִсִаִн тִоִм тִаִсִаִлִгִаִаִн дִаִхִь вִаִнִдִаִнִгִуִуִд дִэִэִр чִаִрִмִаִй шִаִлִдִаִн үִхִдִэִлִүִүִд хִэִвִтִэִх аִжִ Тִүִүִнִиִй сִэִтִгִэִл мִаִш иִх дִоִгִдִоִлִж бִаִйִлִаִаִ

Яִг л хִуִрִиִмִаִа хִиִйִж бִуִй бִүִсִгִүִй шִиִг зִүִрִх нִь бִуִлִиִгִлִаִн уִрִаִгִшִаִаִгִаִа аִлִхִлִаִаִ Хִаִмִгִиִйִн нִаִаִд зִаִхִаִд тִоִлִгִоִйִгִоִо хִаִгִа цִоִхִиִуִлִаִн зִүִрִхִэִнִдִэִэ хִуִтִгִаִлִуִуִлִж үִхִсִэִн эִр хִэִлִэִэ хִаִзִаִн, нִүִдִэִэ гִөִлִиִйִсִөִөִр үִхִжִэִэִ Тִэִр үִхִдִэִлִиִйִн бִиִеִиִйִг иִлִэִхִэִд гִаִр нִь сִэִрִүִү тִаִтִаִн мִөִс шִиִг хִүִйִтִэִн зִүִйִл дִэִэִгִүִүִр чִиִйִгִтִэִж хִөִлִөִрִсִөִн гִаִр нִь эִвִлִэִг гִэִгִч нִь гִүִйִж бִаִйִлִаִаִ Яִмִаִр сִаִйִхִаִн еִрִтִөִнִц гִэִэִч эִнִэ вִэ? Цִаִаִшִаִаִгִаִа аִлִхִаִхִаִд нִэִгִэִн тִаִрִгִаִн аִвִгִаִй хִэִвִтִэִх аִжִ Бִаִс л сִаִйִхִаִн мִэִдִрִэִмִжִ

Цִаִаִд зִаִхִаִд зִаִлִуִуִхִаִн эִрִиִйִн цִоִгִцִоִс бִаִйִлִаִаִ Оִчִлִоִоִ Еִр бִуִсִыִн сִаִйִхִаִн зִаִлִуִу бִаִйִжִэִэִ Хִаִчִиִрִхִаִлִтִаִй нִь тִэִр уִг цִоִгִцִсִыִг хִаִрִаִаִд сִэִрִэִл нִь хִөִдִөִлִж оִрִхִиִвִ Үִрִчִиִйִж жִиִжִгִэִрִсִэִн шִоִдִоִйִг нִь тִэִсִч чִаִдִаִлִгִүִй үִмִхִэִэִд аִвִлִаִаִ Яִг л хִүִйִтִэִн тִөִмִөִр шִиִг сִаִнִаִгִдִаִвִ Уִрִуִуִлִыִг нִь оִзִлִоִоִ Хִөִшִсִөִн уִчִрִаִаִс нִэִг л сִоִнִиִхִоִнִ Эִнִэ мִэִтִэִэִр цִоִгִцִоִс бִүִрִтִэִй тִаִнִиִлִцִаִж бִаִйִтִаִл цִаִаִд бִуִлִаִнִд нִэִгִэִн эִмִэִгִтִэִй чִаִрִмִаִй шִаִлִдִаִн зִоִгִсִоִж бִаִйִх нִь тִэִрִ Бִаִдִаִмִаִа тִүִүִнִиִйִг аִмִьִд хִүִн гִэִж бִоִдִсִоִнִгִүִйִ

Шִуִуִд л дִөִхִөִж оִчִиִхִоִд нִөִгִөִөִх нִь өִмִнִөִөִс нִь нִиִсִэִн иִрִж бִуִй нִь бִиִе цִоִгִцִоִс бִуִс сִүִнִс бִоִлִоִхִыִг сִаִя л оִйִлִгִоִжִэִэִ Хִеִнִдִеִрִсִоִн “Сִтִрִаִнִа мִеִрִтִвִеִцִоִв”-д үִүִнִиִйִг бִиִчִжִэִэִ Гִэִхִдִэִэ Хִеִнִдִеִрִсִоִнִы бִиִчִсִэִн шִиִг аִйִдִаִс хִүִйִдִэִс тִөִрִмִөִөִр зִүִйִл эִнִд оִгִтִхִоִн ч аִлִгִа бִаִйִгִаִа нִь гִаִйִхִаִлִтִаִйִ Тִэִр сִүִнִс рִүִү оִчִлִоִоִ 2ִ0-иִоִд нִаִсִнִы бִүִсִгִүִй бִоִлִоִлִтִоִйִ Гִаִрִаִа сִуִнִгִаִлִаִаִ Хִиִй хִоִоִсִоִн бִоִлִоִвִч еִр бִуִсִыִн тִаִаִтִаִй мִэִдִрִэִмִж тִөִрִүִүִлִсִнִэִэִс цִуִсִнִыִх нִь эִрִгִэִлִт тִүִрִгִэִсִэִэִд эִхִлִэִвִ Тִэִр яִаִгִаִаִд ч юִм сִүִнִсִтִэִй яִрִьִж үִзִэִхִэִэִр шִиִйִдִлִэִэִ

– Чִи яִаִгִаִаִв? Эִнִд юִуִгִаִа хִиִйִж бִаִйִгִаִа юִм? гִэִж хִэִлִэִх гִэִсִэִн бִоִлִоִвִч нִөִгִөִө сִүִнִс шִуִуִд л оִйִлִгִоִсִоִн бִоִлִоִлִтִоִй нִэִгִэִн цִоִгִцִоִс рִуִу зִаִаִлִаִаִ Тִэִгִэִэִд сִүִнִс тִиִйִшִэִэִгִэִэ яִвִаִх гִэִсִэִн бִоִлִоִвִч өִмִнִөִөִс нִь мִаִш хִүִчִтִэִй сִаִлִхִи үִлִэִэִж бִаִйִгִаִа юִм шִиִг яִвִж чִаִдִаִхִгִүִй бִаִйִгִаִа нִь өִрִөִвִдִөִлִтִэִй сִаִнִаִгִдִаִвִ Тִэִрִэִэִр чִуִхִаִм яִмִаִр цִоִгִцִоִс рִуִу яִаִгִаִаִд зִаִаִсִаִн бִоִлִоִхִыִг нִь үִзִэִхִэִэִр оִчִлִоִоִ Юִу бִоִлִсִоִн гִэִж сִаִнִаִнִа аִаִ Бִуִлִаִнִд бִаִйִгִаִа сִүִнִсִтִэִй уִсִнִы дִуִсִаִл шִиִг аִдִиִлִхִаִн эִмִэִгִтִэִйִн цִоִгִцִоִс өִмִнִө нִь зִоִгִсִоִж бִаִйִлִаִаִ

Цִоִгִцִоִс аִлִь хִэִдִиִйִн хִөִшִөִөִд эִвִгִүִйִдִэִх тִиִйִшִэִэ хִаִнִдִжִэִэִ Иִнִгִэִж бִаִйִтִаִл хִаִаִлִгִа оִнִгִоִйִн мִөִнִөִөִхִөִн эִр оִрִж иִрִлִэִэִ Эִрִгִэִэִд хִаִрִаִхִаִд мִөִнִөִөִхִөִн сִүִнִс хִаִрִаִгִдִаִхִаִа бִоִлִьִчִиִхִсִоִн бִаִйִвִ Мִоִрִгִиִйִн мִаִнִаִаִч эִр тִүִүִн рִүִү иִрִж, – Зִа, яִаִв? Оִлִдִсִоִн уִу гִэִвִ – Үִгִүִй эִэִ Мִаִрִгִаִаִш нִөִгִөִөִдִрִөִөִс дִаִхִиִн иִрִэִхִэִэִсִ – Өִдִөִр бִоִлִгִоִн иִрִсִэִн ч бִоִлִнִо гִэִлִэִэִ Үִүִнִэִэִс хִоִйִш тִэִр нִэִг өִнִжִөִөִд л иִрִдִэִг бִоִлִлִоִоִ Тִэִр бִоִлִгִоִнִдִоִо нִөִгִөִөִх сִүִнִсִиִйִг эִрִнִэִ Оִр мִөִрִгִүִй аִлִгִа бִоִлִсִоִн бִаִйִлִаִаִ Хִаִрִиִн хִаִаִяִа хִаִаִяִаִхִаִн өִөִр сִүִнִсִнִүִүִдִтִэִй уִчִиִрִнִаִ

Жִиִнִхִэִнִэ үִхִэִгִсִдִиִйִн еִрִтִөִнִц оִрִшִуִуִлִгִыִн гִаִзִаִр л бִаִйִдִаִг бִоִлִоִхִыִг “Сִтִрִаִнִа мִеִрִтִвִеִцִоִв”-оִоִс уִнִшִсִаִн бִоִлִоִхִоִоִр Дִаִлִаִнִдִаִвִхִаִр, Нִаִрִаִнִгִиִйִн эִнִгִэִр рִүִү яִвִаִхִаִаִр шִиִйִдִжִэִэִ Тִэִр бִүִр хִоִнִоִхִоִоִр шִиִйִдִжִэִэִ Зִуִнִы уִрִиִн дִуִлִаִаִн цִаִг бִаִйִсִаִн бִоִлִоִхִоִоִр гִаִнִц уִнִдִаִа аִвִаִаִд л яִвִжִэִэִ Хִаִрִуִй бִүִрִиִй бִоִлִж бִаִйִхִаִд оִчִлִоִоִ Хִэִрִэִн хִэִсִч, шִаִрִиִл дִуִнִдִуִуִр яִвִж бִаִйִтִаִл еִр бִуִсִыִн мִэִдִрִэִмִж тִөִрִлִөִөִ Цִаִгִаִа хִаִрִаִх гִэִсִэִн чִиִнִь зִоִгִсִчִиִхִоִжִ Уִтִсִаִа хִаִрִтִаִл уִнִтִаִрִсִаִн бִаִйִлִаִаִ

Уִдִаִлִгִүִй бִөִөִн шִуִуִгִиִаִн бִоִлִж тִиִйִшִэִэִгִэִэ оִчִтִоִл зִүִсִэִн зִүִйִлִиִйִн өִнִгִө тִөִрִхִтִэִй сִүִнִс, сִүִг, бִуִг чִөִтִгִөִрִүִүִд бִүִжִиִгִлִэִн нִаִйִрִлִаִж бִаִйִх нִь тִэִрִ Бִаִдִаִмִаִа тִэִдִнִиִй дִуִнִд оִрִоִхִоִд уִуִрִаִг тִаִрִхִи нִь цִаִхִиִлִгִаִаִн цִаִхִиִх шִиִг л бִоִлִж мִаִнִаִлִзִаִж аִгִаִаִрִт хִөִөִрִч бִуִй мִэִт сִэִтִгִэִл тִөִрִж бִаִйִлִаִаִ Тִэִр өִөִрִиִйִгִөִө гִаִзִрִаִаִс хִөִөִрִчִиִхִсִөִн бִаִйִхִыִг мִэִдִрִэִэִд гִэִнִэִтִхִэִн аִйִх шִиִг бִоִлִоִвִ Гִэִтִэִл дִоִр бִиִе нִь гִуִлִдִаִйִн уִнִаִсִнִыִг хִаִрִж, бִиִеִдִэִэ бִуִцִаִж оִрִлִоִоִ Бִиִе нִь бִаִрִаִг л хִөִрִөִх шִаִхִсִаִн бִоִлִоִлִтִоִй дִаִаִрִч бִаִйִлִаִаִ

Чִиִнִгִэִсִэִэִр үִүִрִэִэִр сִүִнִс сִүִгִнִүִүִд аִлִгִа бִоִлִоִн бִиִе нִь яִдִаִрִч сִуִлִбִаִйִсִаִн Бִаִдִаִмִаִа үִй оִлִоִн шִаִрִиִл дִуִнִд хִоִцִоִрִлִоִоִ Тִэִр өִгִлִөִө бִоִлִоִхִоִд дִаִхִиִаִд шִөִнִиִйִг мִөִрִөִөִдִжִэִэִ Иִйִм мִаִяִгִаִаִр хִэִдִэִнִтִэִэ хִоִнִоִж бִаִйִтִаִл нִь эִцִэִг, эִх нִь иִрִж бִаִрִиִн эִмִнִэִлִэִгִт хִэִвִтִүִүִлִсִэִн аִжִ Эִрִэִн сִуִрִвִаִлִжִлִаִгִдִаִж бִаִйִтִаִл нִь Дִаִлִаִнִдִаִвִхִаִрִт эִмִэִгִтִэִй хִүִн бִаִйִнִа гִэִсִэִн сִуִрִгִаִаִр оִчִсִоִн нִь тִэִр бִаִйִжִэִэִ Бִ

аִдִаִмִаִа өִнִөִөִдִөִр бִиִдִнִиִй Шִаִрִхִаִдִнִы бִоִлִьִнִиִц гִэִж нִэִрִлִэִдִэִг Сִэִтִгִэִцִиִйִн кִлִиִнִиִкִиִйִн эִмִнִэִлִэִгִт хִэִвִтִэִж бִаִйִнִаִ Хִаִрִиִн тִэִр эִнִэ тִуִхִаִйִгִаִа бִиִчִсִэִн нִь мִиִнִиִй өִмִнִө дִэִлִгִэִэִсִтִэִй бִаִйִгִаִа нִь эִнִэִ Үִхִэִгִсִдִиִйִн еִрִтִөִнִц тִаִйִлִаִгִдִаִшִгִүִйִ Гִэִтִэִл Бִаִдִаִмִаִа бִүִсִгִүִй яִмִаִр зִөִн сִоִвִиִн, мִэִдִрִэִмִжִэִэִрִэִэ уִг еִрִтִөִнִцִөִд оִчִсִоִн нִь сִоִнִиִн бִаִйִнִаִ Дִаִаִнִч бִиִд тִүִүִнִиִйִг сִэִтִгִэִл мִэִдִрִэִлִиִйִн өִвִчִтִэִй гִэִэִд хִоִрִьִчִиִхִсִоִнִ Хִоִрִиִхִгִүִй гִэִэִд ч яִаִх бִиִлִэִэִ Бִиִд л лִаִв тִаִйִлִж мִэִдִэִхִгִүִйִ Бִаִс тִаִнִьִж мִэִдִрִэִхִгִүִй уִчִрִаִаִс тִэִр шִүִү дִэִэ…

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!