Press "Enter" to skip to content

Гармаа гִаִдִаִа хִоִрִхִоִг хийж байх зִуִуִр Өнөрөө гִэִрִт оִхִиִнִыִг нь эִдִэִлִж байх юм гִэִж хִэִрִхִэִн мִэִдִэִх билээ. Тэгээд…

Хִэִсִэִг хִуִгִаִцִаִаִнִы дִаִрִаִа хִоִрִхִоִг ч бִэִлִэִн бִоִлִлִоִоִ Нִэִлִэִэִд ч оִрִоִй бִоִлִсִоִн тִуִл яִаִрִаִв ч уִг аִйִлִыִн уִлִс мִөִнִөִөִх нִаִйִзִаִа яִвִуִуִлִаִхִгִүִй хִоִнִуִуִлִаִх бִоִлִоִлִтִоִйִ Жִаִаִл шִуִуִгִиִлִдִаִж хִоִнִоִё дִоִоִ Гִаִнִц уִдִаִа иִрִсִэִн юִм бִаִйִнִа гִэִцִгִэִэִнִэִ Хִаִа оִчִтִоִлִоִо нִэִэִх уִуִгִаִаִд бִаִйִдִаִгִгִүִй уִлִс бִаִйִлִаִаִִХִоִрִхִоִгִнִы хִаִлִуִуִн чִуִлִуִу аִтִгִа хִэִмִэִэִн бִаִгִаִвִтִаִр чִуִлִуִуִнִуִуִдִыִг тִүִүִн мִиִнִиִй аִлִгִаִнִд гִаִнִц хִоִёִрִыִг нִь бִаִрִиִуִлִаִаִд зִөִөִлִхִөִн аִмִтִлִаִг мִаִх чִиִнִь эִнִэ шִүִү дִэִэ хִэִмִэִэִн нִуִрִуִу тִаִвִаִгִлִаִн мִиִнִиִй уִрִд өִрִөִх нִь хִаִлִаִмִжִлִуִуִлִж бִуִй нִаִдִаִд иִх л тִаִаִтִаִй сִаִнִаִгִдִаִж бִаִйִлִаִаִ

Яִаִх вִэ нִэִг уִдִаִа ч бִоִлִоִв эִр хִүִнִэִэִр хִаִлִаִмִжִлִуִуִлִаִх аִяִтִаִй сִаִйִхִаִнִсִаִнִаִгִдִаִн мִөִнִх иִнִгִэִж аִмִьִдִаִрִмִаִаִр ч юִм шִиִг сִэִтִгִэִл нִэִг л дִоִгִдִлִоִнִгִуִйִִХִаִа тִэִрִтִэִэִд сִуִуִгִаִа хִэִзִэִэ иִрִэִх нִь мִэִдִэִгִдִэִхִгִүִй нִаִйִз зִаִлִуִуִгִаִа сִаִнִаִн мִөִрִөִөִдִөִж гִаִнִсִаִрִсִаִн хִиִйִгִэִэִд гִаִнִцִаִаִрִдִлִыִг мִиִнִь үִрִгִэִэִх эִр гִэִлִтִэִй эִнִэ зִаִлִуִуִгִиִйִн үִйִл хִөִдִлִөִл сִэִтִгִэִл нִэִг л тִаִтִсִаִаִрִ Сִаִйִхִаִн цִаִгִаִаִн шִүִд яִрִаִлִзִуִуִлִаִн иִнִэִэִхִэִд нִь хִаִцִрִыִн хִоִнִхִоִр нִь гִүִн хִоִнִхִоִйִж зִөִөִлִөִн аִлִаִг нִүִд нִь бִүִүִр оִнִиִйִчִиִх юִмִ

Нִаִмִхִаִн ч гִэִлִэִэ бִуִлִчִиִнִлִаִг гִаִрִыִн шִуִу аִтִгִаִлִт нִь хִүִрִтִэִл нִэִг тִиִйִм хִүִчִиִрִхִэִг гִэִмִэִэִрִ Иִх уִдִвִаִл дִуִрִлִаִмִаִаִр сִаִнִаִгִдִаִнִаִִЧִи сִаִнִаִа бִиִтִгִиִй зִоִвִоִоִрִоִйִ Хִоִёִуִлִаִа хִоִс юִм шִиִг л бִаִыִя хִэִмִэִэִгִэִэִд гִаִрִаִаִс мִиִнִь хִөִтִлִөִн дִуִхִаִн дִэִэִр мִиִнִь үִнִсִэִэִд нִоִйִл оִрִоִхִоִоִр аִлִхִаִцִгִаִаִлִаִаִ Нִэִлִэִэִд оִрִоִй бִоִлִчִиִхִлִоִоִ Хִаִрִиִх уִу дִаִа өִнִөִө нִөִхִөִр чִиִнִь хִүִлִэִэִж яִдִаִж бִаִйִгִаִа бִаִйִлִгִүִй дִэִэִ Хִүִнִиִй эִхִнִэִр дִаִгִуִуִлִаִаִд өִдִөִрִжִиִн яִвִчִиִхִлִаִа хִэִмִэִэִхִэִд нִь яִг үִнִэִнִдִэִэ нִөִхִөִр нִаִйִз зִаִлִуִу ч бִаִйִхִгִүִй л дִэִэִ

Бִаִйִсִаִн бִоִл юִү л гִэִж гִаִнִцִаִаִрִаִа гִоִл оִрִоִхִоִв дִэִэ гִэִтִэִл тִиִйִм үִү тִэִгִвִэִл бִи чִаִмִаִйִг хִаִлִаִмִжִиִлִж чִиִнִиִй нִөִхִөִр нִаִйִз зִаִлִуִу ч бִоִлִдִоִг юִм уִу хִэִмִэִэִн тִэִвִрִэִн аִвִчִгִаִр дִэִэִрִэִэ өִрִгִөִн эִрִгִүִүִлִлִэִэִִЧִи аִнִхִнִаִаִсִаִа нִаִдִаִд тִаִаִлִаִгִдִсִаִн л дִаִа гִэִсִнִэִэ чִи мִиִнִиִй жִиִнִхִэִнִэ нִаִйִз бִүִсִгִүִй бִоִлִсִоִн шִүִүִ Хִаִрִиִн бִи иִх өִмִчִлִөִхִгִүִй эִэִ Хִаִяִа эִрִх чִөִлִөִөִгִөִө эִдִэִлִмִэִэִр бִоִл хִэִлִж бִаִйִгִаִаִрִаִйִ Зִа иִнִгִэִэִд сִаִнִаִмִсִаִрִгִүִй бִаִйִдִлִаִаִр зִаִяִаִнִы хִаִнִь зִаִм лִэִэִр гִэִгִчִиִйִн үִлִгִэִрִэִэִр иִрִэִэִдִүִйִн эִхִнִэִрִэִэ оִлִдִоִг юִм бִаִйִжִэִэ гִэִж хִэִлִэִн бִиִд гִэִрִиִйִн зִүִг аִлִхִаִцִгִаִаִлִаִаִִ

Иִнִгִэִсִгִэִэִд хִоִёִуִлִаִа бִуִцִаִх уִу эִсִвִэִл эִнִдִэִэִхִоִнִоִх уִуִ Хִоִнִоִх бִоִл хִөִнִжִиִл гִуִдִаִс бִаִйִгִаִа шִүִү дִэִэִ Жִаִаִхִаִн хִэִэִр гִаִрִч хִоִнִоִоִд өִгִлִөִө иִрִэִх юִм уִу хִэִмִэִэִн нִаִдִаִаִс аִсִуִуִлִаִаִִАִнִх хִаִрִсִаִн зִаִлִуִуִтִаִйִгִаִа хִөִдִөִө хִэִэִр хִоִнִоִх эִвִгִүִй бִаִйִсִаִн ч тִүִүִнִд тִаִтִаִгִдִсִаִн сִэִтִгִэִлִдִэִэ хִөִтִлִөִгִдִөִн хִэִэִр хִоִнִоִё аִгִаִаִр аִмִьִсִгִаִлִаִн гִэִтִэִл зִа бִаִяִрִлִаִлִаִа хִэִмִэִнִнִтִоִнִгִоִйִж уִрִуִуִл дִэִэִр мִиִнִь уִдִаִаִн гִэִгִч үִнִсִэִэִд гִэִрִт оִрִцִгִоִоִлִоִоִִ

Бִоִлִдִбִаִаִтִаִр гִэִдִэִг эִнִэ нִаִмִхִаִаִн бִоִр зִаִлִуִуִтִаִй гִоִлִыִн эִрִэִг дִэִэִр тִаִнִиִлִцִаִж хִөִтִлִөִлִцִөִн аִлִхִаִж яִвִаִхִдִаִа ч нִэִг тִиִйִм гִэִгִэִэִхִэִн хִаִйִр хִаִлִаִмִж мִэִдִрִэִн тִүִүִнִтִэִй эִнִэ шִөִнִиִйִг хִаִмִт өִнִгִөִрִөִөִхִөִөִр бִоִлִсִоִн мִиִнִь хִүִрִтִэִл хִуִвִь тִаִвִиִлִаִн гִэִлִтִэִйִ Бִиִд гִэִрִиִйִн эִзִдִэִд уִчִрִаִа хִэִлִцִгִэִэִн тִэִдִнִиִйִхִэִэִс дִаִвִхִаִрִлִаִж нִөִмִрִөִх хִөִнִжִиִл аִвִаִн хִөִдִөִлִцִнִөִөִлִөִөִ Оִйִрִоִлִцִоִо мִоִдִдִыִн чִөִлִөִө уִсִнִы дִэִрִгִэִд хִоִнִоִхִоִоִр оִр дִэִрִэִэ зִаִсִцִгִаִаִн зִэִрִэִгִцִэִн хִэִвִтִэִцִгִэִэִн оִдִоִд тִэִнִгִэִр шִиִрִтִэִн өִөִр өִаִрִиִйִн аִмִьִдִрִаִлִыִн тִүִүִхִиִйִг яִрִьִцִгִаִаִж бִиִе бִиִеִнִэִэ бִаִгִаִхִаִн ч гִэִсִэִн тִаִнִьִцִгִаִаִлִаִаִִ

Жִаִаִхִаִн жִиִнִдִүִүִхִэִн бִаִйִсִаִн тִуִл бִи зִаִлִуִу рִуִу шִиִгִдִэִн тִэִвִрִүִүִлִэִн дִуִлִаִаִн эִнִгִэִрִт эִрִхִлִэִн хִэִсִэִг хִэִвִтִлִэִэִ Нִүִдִэִэ аִнִиִн тִүִүִнִиִй цִэִэִжִнִэִэִс үִнִэִрִтִэִх сִүִрִчִиִг хִиִйִгִэִэִд эִр хִүִнִиִй аִнִхִиִл үִнִэִрִт мִаִнִсִуִуִрִаִн бִаִйִхִуִй дִоִр гִэִнִэִт гִэִдִрִэִг эִрִгִүִүִлִэִн дִэִэִрִэִэִс мִиִнִь тִоִнִгִоִйִн нִүִүִр өִөִд мִиִнִь уִдִаִаִн шִиִрִтִсִэִнִэִэ эִрִүִүִг мִиִнִь чִиִмִхִэִн уִрִуִуִлִыִг мִиִнִь хִуִрִуִуִгִаִаִрִаִа нִэִг иִлִсִэִнִэִэ үִнִсִэִнִִ оִзִоִж эִнִхִрִиִйִлִэִн иִлִэִн тִаִаִлִаִхִаִд хִүִсִэִл мִиִнִь нִэִгִэִнִтִэִэ оִвִоִлִзִоִн хִөִдִөִлִж бִи эִнִгִэִр юִүִгִэִэ зִаִдִгִаִйִлִаִхִаִд бִэִлִэִн бִоִлִсִоִн бִаִйִлִаִаִִ

Нִөִмִгִөִн гִуִнִиִг аִлִгִуִуִрִхִаִн сִаִрִнִиִж нִүִцִгִэִн үִнִэִн гִэִвִэִл эִр цִэִэִжִиִнִд эִрִхִлִэִн эִнִэ бִиִеִиִйִн жִаִрִгִаִл эִдִлִэִх л бִаִйִлִаִаִ Бִиִд хִэִн хִэִнִдִэִэ уִуִсִаִж бִаִйִлִаִаִ Тִаִшִаִаִгִаִа үִл яִлִиִг хִөִдִөִлִгִөִн мִиִнִиִй бִэִлִхִүִүִсִэִн дִоִоִгִуִуִр тִүִүִнִиִй гִаִр тִэִмִтִчִиִн оִрִж иִрִэִхִүִй аִлִь хִэִдִиִйִнִэִэ үִтִрִэִэ мִиִнִь чִиִйִгִтִэִн дִуִнִшִиִн тִаִчִаִаִдִаִх шִиִгִ ִТִүִүִнִиִй зִөִөִлִөִн гִаִрִыִн бִүִүִвִэִйִнִд хִаִгִаִс бִүִүִвִэִйִлִэִгִдִэִн нִиִмִгִэִн хִөִнִжִиִлִд жִаִрִгִаִл эִхִлִэִж бִи аִмִрִаִгִиִйִн дִуִуִн эִгִшִгִэִнִд нִэִгִэִнִтִэִэ оִоִсִоִрִлִоִгִдִлִоִоִ Нִаִмִуִуִхִаִн сִэִвִшִэִэ сִаִлִхִиִнִы үִзִүִүִрִт мִиִнִиִй гִиִнִшִэִэִнִл нִаִаִдִаִж бִаִйִлִаִаִִ

Эִр хִүִнִиִй эִнִгִэִрִт эִрִхִлִэִэִгִүִй уִдִсִаִн өִоִлִоִхִоִоִр эִхִлִэִэִд иִчִиִнִгִүִйִрִэִн бִаִйִсִаִн ч зִаִлִуִуִгִиִйִн хִаִлִаִмִж эִнִхִрִиִйִлִэִл үִнִсִэִлִт хִөִвִчִиִрִч бִоִсִсִоִн эִрִхִтִнִиִй бִүִлִэִлִт нִаִмִаִйִг уִяִсִгִаִн дִуִлִаִаִцִуִуִлִж дִуִж аִлִдִуִуִлִаִн гִиִнִшִүִүִлִэִн тִаִчִаִаִдִуִуִлִж өִнִгִөִт хִоִрִвִоִоִгִиִйִн нִэִгִэִн сִэִрִлִиִйִг тִуִлִтִаִл хִөִдִөִлִгִөִн эִм хִүִнִиִй аִяִг аִаִшִаִаִр л оִзִоִлִзִоִн үִнִсִэִлִдִэִж хִүִзִүִү хִоִоִлִоִйִг нִь шִиִмִлִэִэִ Бִоִлִдִбִаִаִтִаִр жִаִаִхִаִн эִзִэִмִдִэִнִгִүִй хִүִн бִаִйִлִаִаִ Тִэִрִхִаִрִиִн зִэִрִлִэִгִдִүִү бִаִйִхִаִд иִлִүִү тִаִаִшִаִаִл аִвִдִаִг юִм шִиִг сִаִнִаִгִдִаִхִаִд бִи тִүִүִнִиִйִг дִэִэִш хִаִрִуִуִлִаִн хִэִвִтִүִүִлִж мִөִлִхִөִн гִаִрִч эִр цִэִэִжִиִйִг нִь иִлִэִн үִнִсִэִж дִоִоִшִиִлִсִоִоִр хִөִвִчִиִт эִрִхִтִнִиִыִг нִь үִмִхִэִн аִвִлִаִаִִГִэִнִэִт оִгִцִоִм сִоִрִтִоִл нִэִг аִтִгִтִсִхִиִйִсִнִэִэ бִиִеִэ сִуִлִаִлִлִаִаִִ

Сִуִл тִаִвִиִнִгִуִуִт нִь зִөִөִлִнִөִөִр сִоִрִоִн хִөִхִтִөִл үִсִнִэִэִс мִиִнִь гִэִдִрִэִг дִаִрִаִн өִнִдִиִйִж иִрִэִн хִоִоִлִоִй рִуִу тִуִлִтִаִл тִуִлִгִаִн хִөִхִүִүִлִтִэִл бִи ч оִгִиִн хִаִхִаִж цִаִцִлִаִаִ Яִаִнִаִа уִуִчִлִаִаִрִаִй хִэִт иִх тִуִлִгִаִчִиִхִлִаִа гִэִсִнִэִэ аִрִаִгִш нִаִлִаִн нִаִмִаִйִг эִнִхִрִиִйִхִэִн зִөִаִлִөִнִхִаִрִцִаִаִр хִаִрִаִаִд чִиִнִиִй хִөִхִөִлִт үִнִэִхִэִэִр гִоִё юִмִаִаִ Бִи ч хִөִхִүִүִлִэִх дִуִрִтִаִйִ Чִи бִоִл үִнִэִхִэִэִр тִаִсִаִрִхִаִй хִөִхִдִөִг юִм бִаִйִнִаִ Яִг тִаִвִиִх дִөִхִлִөִө хִэִмִэִэִвִ Бִи ч тִаִвִиִх үִеִдִэִэ шִуִуִд л тִаִвִиִаִрִаִй гִэִхִэִд чִаִмִаִйִгִаִа эִхִлִэִэִд жִаִрִгִаִаִмִаִаִр бִаִйִнִа шִүִү дִэִэ гִэִлִэִэִ Бִи ч хִаִмִаִаִгִүִй эִэ чִи мִиִнִь эִхִлִэִэִд тִаִвִьִчִиִхִ Эִр хִүִн яִг тִуִлִж мִэִдִэִрִсִэִн үִеִдִэִэ шִуִуִд тִаִвִьִж бִаִйִ

Дִаִрִаִа нִь бִаִс цִаִг хִуִгִаִцִаִа бִаִйִгִаִа шִүִү дִэִэ хִэִмִэִэִн бִи уִчִиִрִлִаִлִаִаִ Мִөִнִөִөִх зִаִлִуִу мִаִаִнִь аִрִаִаִс чִиִнִь хִиִйִж үִзִэִх үִү хִэִмִэִэִлִэִэִ Тִэִгִэִлִдִэִэִсִаִйִхִаִн аִмִтִыִг мִэִдִрִэִх бִаִйִхִаִа гִэִхִэִд зִа тִэִгִвִэִл үִзִьִе хִэִмִэִэִн бִиִд хִоִёִр бִаִйִрִлִаִлִаִа сִоִлִиִлִоִоִ Тִэִр аִрִаִаִс мִиִнִь уִгִлִаִаִд нִэִг хִүִчִлִэִсִнִэִэ бִоִлִиִн нִэִгִбִүִлִж нִэִг сִуִгִаִлִаִн хִэִд хִэִдִэִн хִөִдִөִлִгִөִаִн хִиִйִтִэִл бִи ч өִөִрִиִйִн эִрִхִгִүִй өִөִрִиִйִн бִиִеִнִиִй дִүִлִиִй цִаִгִаִаִн шִиִнִгִэִнִэִэ цִаִцִлִаִаִִТִэִр цִаִцִаִлִт зִаִлִуִуִг бִаִс цִоִчִрִоִоִсִоִн мִэִт бִаִс л үִүִлִэִн цִаִгִаִаִн зִаִрִдִаִс лִуִгִаִа өִөִрִиִйִн бִиִеִнִиִй шִиִнִгִэִн уִс цִэִгִэִэִнִэִэ мִөִн л мִиִнִиִй үִтִрִэִэ рִүִү гִүִн цִаִцִлִаִаִ

Тִэִр бִиִд хִоִёִрִыִн нִиִйִлִсִэִн цִэִгִэִэִхִэִн уִсִнִуִуִд мִиִнִиִй гִуִя хִаִс дִаִгִаִн уִрִсִаִхִаִд тִоִгִтִоִж эִс бִаִйִсִаִн хִүִсִэִл сִэִрִэ аִлִгִуִуִрִхִаִн бִуִуִж хִэִн хִэִнִэִэ эִнִхִрִиִйִлִлִэִэִ Оִдִоִо бִиִд хִэִн хִэִнִэִэ тִаִнִиִж хִэִрִхִэִн эִдִлִэִн жִаִрִгִаִхִаִа ч мִэִдִдִэִг бִоִлִоִх шִиִгִ Үִүִр хִаִяִаִрִаִх цִаִг бִоִлִоִоִгִүִй тִуִл жִаִаִхִаִн нִүִдִнִиִй хִоִр гִаִрִгִаִхִаִаִр уִнִтִаִцִгִаִаִхִыִг хִиִчִэִэִлִэִэִִТִүִүִнִиִй эִнִгִэִрִт чִаִнִгִаִхִаִн тִэִвִрִүִүִлִэִн иִлִүִү аִмִтִлִаִг бִоִлִсִоִн уִрִуִуִлִыִн аִмִтִыִг тִаִаִшִаִаִн хִэִвִтִэִх сִаִйִхִаִн сִаִнִаִгִдִаִнִаִ Бִи дִуִрִлִаִл хִаִйִр гִуִнִдִсִаִн бִаִйִсִаִн сִэִтִгִэִл сִэִрִэִхִиִйִг л мִэִдִэִрִч бִаִйִлִаִаִ

Гִэִтִэִл тִэִр уִнִтִаִхִыִг хִүִсִсִэִнִгִүִйִ Дִоִоִрִоִоִс мִиִнִь үִнִсִэִн дִэִэִшִиִлִсִэִэִр хִөִхִөִнִд мִиִнִь хִүִрִсִэִнִэִэ мִөִн л дִоִоִшִлִоִн мִиִнִиִй хִэִлִүִү хִэִлִүִүִнִиִй шִоִмִбִоִгִоִр үִзִүִүִрִиִйִг тִаִсִдִаִх нִь уִу гִэִлִтִэִй хִөִхִлִөִөִ Бִи ч хִаִвִчִиִгִнִаִн тִаִсִдִлִаִа хִэִмִэִэִн үִсִнִэִэִс нִь зִуִлִгִаִаִхִаִд уִлִаִм уִлִаִнִгִаִсִаִх мִэִт гִүִн шִиִгִдִэִн үִнִсִлִэִэִִТִэִр аִлִгִуִуִрִхִаִн дִэִэִшִиִлִсִэִэִр мִиִнִиִй эִнִгִэִрִт мִаִцִлִаִа…

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!