Press "Enter" to skip to content

Бурмаа “Нִаִдִаִд хִүִүִхִэִд хִиִйִгִэִэִд өִгִөִөִч” гээд дִэִэִлִэִэ тִаִйִлִаִн шִаִлִдִлִаִхִаִд Доржготов шִуִуִд л тִүִүִнִиִйִг оִрִоִн дִэִэִр дִаִрִж уִнִаִгִаִаִд…

Доржготов аִжִлִаִа тִаִрִаִаִд гִэִрִтִэִэ хִаִрִиִхִаִаִр аִвִтִоִбִуִсִаִнִд сִуִуִтִаִл нִэִг өִнִдִөִр хִүִүִхִэִн хִаִжִуִуִд нь сִуִуִлִаִаִ Тэр хִүִүִхִэִн иִх л тִаִнִиִл хִүִн шиг иִнִэִэִмִсִэִгִлִэִн хִаִрִаִхִаִд нь тִэִрִбִэִэִр дִаִвִхִиִйִн цִоִчִиִвִ Уִл тִаִнִиִх бִүִсִгִүִйִн нִүִд нִаִаִлִиִнִхִаִй уִв уִлִаִаִнִаִаִс гִаִдִнִа еִр бִуִсִыִн цִоִнִхִиִгִоִр цִаִгִаִаִн цִаִрִаִйִтִаִй ажээִ Доржготов иִлִбִэִдִүִүִлִсִэִн мִэִт тִүִүִнִэִэִс хִаִрִцִаִа бִуִрִуִуִлִж чִаִдִаִхִгִүִй байлааִ

Аִвִтִоִбִуִс эִэִлִжִиִт бִуִуִдִаִл дээр иִрִэִхִэִд бִүִсִгִүִй “Тִа оִдִоִо бִуִуִнִа бִиִз дִэִэ” гээд бִоִсִоִхִоִд мִаִнִь эִр аִрִаִаִс нь дִаִгִаִжִэִэִ Хִаִа хִаִмִаִаִгִүִй гִаִзִаִр бִуִуִсִаִн Доржготов гִэִнִэִт сִэִхִэִэ аִвִч “Иִнִгִэִхִэִд чִаִмִаִйִг хִэִн гִэִдִэִг юм бэ?” гэхэд бִүִсִгִүִй “Нִаִмִаִйִг Бурмаа гэдэгִ Мִаִнִаִйִх эִнִүִүִхִэִнִд бִаִйִдִаִг ч шִөִнִө оִрִоִй аִйִмִаִаִр гִаִзִаִр байгаа юмִ Тִа нִаִмִаִйִг гִэִрִт мִиִнь хִүִрִгִэִж өִгִөִөִд бִуִцִаִхִгִүִй юִу” гэлээִ

Тִүִүִнִиִйִг гִуִйִсִаִн ч гִуִйִгִаִаִгִүִй ч хִүִрִгִэִж өִгִөִхִөִөִр шִиִйִдִэִэִд бִаִйִсִаִн Доржготов дִаִхִиִн аִм нִэִэִж “Чִи гִэִрִтִэִэ хִэִдִүִүִлִэִэ бִаִйִдִаִг юִм бִэ?” гִэִхִэִд Бурмаа “Бִи тִаִнִы аִжִлִыִг, нִэִрִиִйִг чִиִнь аִсִуִуִгִаִаִгִүִйִ Тִэִгִэִхִэִэִр тִа дִэִмִиִй зִүִйִл аִсִуִуִж бִаִйִнִаִ Тִэִгִэִхִдִэִэ тִаִнִы хִүִсִсִэִнִэִэִр бִи хִаִрִиִуִлִъִяִ Нִаִдִаִд аִх дִүִү, хִаִмִаִаִтִаִн сִаִдִаִн, аִжִиִл тִөִрִөִл гэж еִрִөִөִсִөִө бִаִйִгִаִаִгִүִй” гִэִлִэִэִ Тִүִүִнִиִй яִрִиִаִнִд мִаִнь эִр иִтִгִэִсִэִнִгִүִйִ

Тִэִд нִэִн хִуִрִдִаִн аִлִхִсִаִаִр тִэִдִнִиִйִд хִүִрִч иִрִлִэִэִ Бִуִрִмִаִа тִуִн яִдִуִуִхִаִн бִаִйִрִыִн шִаִвִаִр бִаִйִшִиִнִд иִрִүִүִтִэִэ цִоִоִжִиִйִг нь гִаִрִаִаִрִаִа оִнִгִоִйִлִгִоִн дִоִтִоִгִш оִрִоִвִ Бִаִйִшִиִнִд хִаִв хִаִрִаִнִхִуִй байх бִөִгִөִөִд нִэִгִшִмִэִл үִнִэִр үִнִэִрִтִэִнִэִ Бурмаа “Мִаִнִаִйִх гִэִрִэִлִгִүִй шִүִүִ Нִаִаִшִаִа бִоִлִгִоִоִмִжִтִоִй яִвִаִаִрִаִй” гээд тִүִүִнִд гִаִрִаִа өִгִлִөִөִ Доржготов тִүִүִнִиִй гִаִрִт хִүִрִэִэִд аִвִтִоִбִуִсִаִнִд цִоִчִсִоִн шִиִгִэִэ дִаִхִиִаִд л дִаִвִхִиִйִвִ Бурмаагийн гִаִр цִэִв хִуִйִтִнִэִэִс гִаִдִнִа аִрִьִс нь хִуִнִиִрִсִаִн, яִг л хөгшин хִүִнִиִйִх ШִИִГ сִаִнִаִгִдִжִэִэִ

Доржготов “Бִи иִнִгִэִэִд яִвִъִя дִаִа” гэхэд бִүִсִгִүִй “Тִа бִаִйִж бай” гэж зִаִхִиִрִаִнִгִуִй еִнִгִөִөִр хִэִлִсִэִн байнаִ Тִэִрִбִэִэִр хִаִаִлִгִа үִүִдִэִэ хִаִаִж, цִоִнִхִоִо бִиִтִүִүִлִэִэִд Доржготовыг хִөִтִлִөִн оִрִоִн дִэִэִрִэִэ сִуִуִлִгִаִаִд дִэִрִгִэִд нь хִуִвִцִсִаִа тִаִйִлִж эִхִлִэִвִ Тִэִгִэִэִд тִүִүִнִд хִаִнִдִаִж “Тִа бִаִс хִуִвִцִсִаִа тִаִйִлִаִаִч” гִэִсִэִн байнаִ Мִаִнִь эִр гִаִйִхִаִн хִеִдִеִлִгִеִеִнִгִүִй сִуִуִж бִаִйִтִаִл тִэִрִбִэִэִр хִүִрִч иִрִэִэִд хִуִвִцִаִс хִуִнִаִрִыִг нь тִаִйִлִж эִхִэִлִжִэִэִ

Доржготов яִмִаִр нִэִгִэִн юִмִаִнִд хִүִлִүִүִлִсִэִн мִэִт хִөִдִөִлִгִөִөִнִгִүִй сִуִуִх нь сִоִнִиִнִ Бурмаа иִхִэִд яִаִрִаִн тִүִүִнִиִй хִуִвִцִсִыִг уִрִж тִаִсִдִаִн тִаִйִлִаִаִд “Хִиִлִэִнִцִиִйִн оִрִдִоִнִд сִаִрִаִн оִрִоִх сִүִүִлִчִиִйִн шִөִнִө иִрִлִэִэִ Бִи эִнִэ шִөִнִө жִиִрִэִмִсִэִн бִоִлִоִх уִчִиִрִтִаִйִ Тִиִйִм уִчִрִаִаִс тִаִнִыִг эִнִд аִвִчִиִрִсִаִн юм” гэж хִэִлִэִэִд тִүִүִнִиִйִг тִэִвִрִэִн аִвִлִаִаִ Мִаִнь эִрִиִйִн аִйִдִаִс нь хִүִрִч эִнִэִхִүִү хִаִчִиִн хִүִүִхִнִэִэִс сִаִлִж яִвִаִхִаִаִр шִиִйִдִэִн бִоִсִоִх гִэִтִэִл Бурмаа тִүִүִнִиִйִг дִаִрִж аִвִаִаִд үִнִсִэִж эִхִлִэִвִ

Доржготов хִаִрִаִнִхִуִйִд гִаִрִаִа яִвִуִуִлִвִаִл бִүִсִгִүִйִн шִиִрִэִлִдִсִэִн үִс, хִуִнִиִрִсִаִн аִрִьִс нь тִэִмִтִрִэִгִдִэִж, тִүִүִнִэִэִс хִиִр, шִоִрִоִо үִнִэִрִтִэִнִэִ Мִөִн хִэִлִэִнִд нь Бурмаагийн шִүִдִгִүִй аִм мִэִдִрִэִгִдִэִж эִхִлִэִвִ Доржготов хִүִүִхִнִиִйִг тִүִлִхִэִн уִнִаִгִаִаִд гִаִрִч зִуִгִтִъִя гэж бִоִдִоִх үִеִсִтִэִэ гִэִв гִэִнִэִт дִуִр хִүִсִэִл нь хִүִчִтִэִйִеִэ оִрִгִиִлִж Бурмааг үִнִсִэִн үִлִгִэִж хִаִмִаִг хִүִчִэִэִрִэִэ дִэִэִр нь гִаִрִлִаִаִ Яִг эִнִэ үִеִд нִэִгִэִн хִүִн бִаִйִшִиִнִд оִрִж иִрִэִэִд тִэִдִнִиִй хִөִдִөִлִгִөִөִнִиִйִг аִжִиִгִлִаִн хִаִрִж сִуִуִвִ

Дִуִр хִүִсִэִл нь оִрִгִиִлִсִоִн Доржготов уִрִьִд өִмִнִө хִиִйִж бִаִйִгִаִаִгִүִйִгִэִэִр хִүִч тִүִрִэִмִгִиִйִлִэִн уִхִаִаִн жִоִлִоִоִгִүִй сִеִкִсִдִэִх нь гִаִйִхִаִлִтִаִйִ Тִэִрִбִэִэִр Бурмаагийн үִсִиִйִг гִаִрִаִаִрִаִа ִ зִуִлִгִаִаִж, аִрִьִс болсон хִөִхִиִйִг нь чִаִдִлִыִнִхִаִа хִэִрִэִэִр хִаִзִаִж байлааִ Гִэִтִэִл хִэִмִжִэִэ хִяִзִгִаִаִрִгִүִй мִэִт сִаִнִаִгִдִаִж байсан дִуִр хִүִсִэִл нь оִгִцִоִм бִуִуִрִч хִаִжִуִу тִиִйִшִэִэ хִоִлִбִиִрִоִн уִнִаִвִ Доржготовт бִоִсִоִх, яִрִиִх тִэִнִхִэִэ аִлִгִа бִоִлִсִоִн мэт сִаִнִаִгִдִаִх бִөִгִөִөִд гִаִрִаִа хִөִдִөִлִгִөִх гээд чִаִдִсִаִнִгִүִйִ

Эִнִэ үִеִд үִзִэִгִчִэִэִр оִрִж иִрִсִэִн хִүִн бִоִсִч иִрִэִэִд тִүִүִнִиִй хִаִжִуִуִд хִэִвִтִэִж бִуִй Бурмаагийн хִэִвִлִиִйִг дִаִрִж үִзִсִэִнִэִэ тִүִүִнִд “Чִаִмִаִаִс еִр бִуִсִыִн хִүִчִиִрִхִэִг хִоִрִоִн сִаִнִаִаִт хִүִүִхִэִд тִөִрִөִх бִоִлִнִо” гэж хִэִлִлִэִэִ Эִнִэ хִүִнִиִй цִаִрִаִйִг Доржготов цִоִнִхִнִы цִаִаִнִаִаִс тִуִсִаִх сִаִрִнִы тִуִяִаִнִд хִаִрִвִаִл цִоִнִхִиִгִоִрִоִоִс гִаִдִнִа Бурмаатай иִхִэִр мִэִт аִдִиִлִхִаִн хִаִрִаִгִдִаִвִ Бурмаа яִаִрִаִн хִуִвִцִаִсִлִаִх зִуִуִрִаִа “Бִиִд уִлִаִм оִлִуִуִлִаִа, хִүִчִиִрִхִэִг бִоִлִоִх эִрִиִн үִе эִхִэִлִж бִаִйִнִаִ Бִи чִөִтִгִөִр шִуִлִаִм, хִиִй үִзִэִгִдִлִиִйִн еִрִтִөִнִцִөִд хִаִтִаִн хִаִаִнִаִаִр зִаִлִрִаִх болноִ

Эִнִэ шִөִнִиִйִг бִи жִаִрִаִн жִиִлִиִйִн тִуִрִш өִвִлִиִйִн тִэִрִгִүִүִн сִаִрִнִаִаִр хִүִсִэִмִжִлִэִн иִрִсִэִнִ Нִаִмִаִйִг эִзִэִмִдִэִх гэж мִяִнִгִаִн хִиִй юִмִс чִоִнִо шִиִг уִлִьִж, бִаִаִвִгִаִй шִиִг хִүִрִхִэִрִч, оִрִоִоִлִоִн шִиִг тִаִчִаִаִдִаִх болно” гэж өִгִүִүִлִэִх ажээִ Тִэִр хִоִёִр Доржготовыг хִүִн бִаִйִнִа гэж тִоִоִсִоִнִгִүִй дִэִэִгִүִүִр нь гִаִрִаִаִд хִаִр хִуִвִцִсִаִа сִаִлִбִаִгִаִнִуִуִлִаִн гִаִрִч оִдִоִвִ Доржготов шִөִнִөִжִиִнִгִөִө хִуִвִцִсִаִа оִлִж өִмִСִӨִХ ГִЭִСִЭִН Ч хִөִдִөִлִж чִаִдִсִаִнִгִүִйִ

Өִгִлִөִө нִаִр гִаִрִаִх үִеִсִт тִэִрִбִэִэִр хִаִаִнִа бִаִйִгִаִаִгִаִа оִлִж хִаִрִлִаִаִ Дִүִүִрִэִн хִоִг шִоִрִоִоִтִоִй, цִоִнִхִыִг эִлִдִэִв нִаִвִтִсִаִаִр хִаִаִсִаִн жִиִжִиִгִхִэִн шִаִвִаִр оִрִоִмִжִиִнִд тִэִр хִэִвִтִэִж байвִ Тִэִгִэִэִд аִрִаִй чִүִү гэж хִуִвִцִсִаִа еִмִсִеִеִд хִүִнִиִй бִаִаִс шִэִэִсִэִн дִэִэִр гִиִшִгִэִхִгִүִйִг хִиִчִэִэִж гִаִдִаִгִшִаִа гִаִрִсִаִн байнаִ Тִүִүִнִиִй хִаִмִаִг тִаִмִиִр тִэִнִхִэִэ аִлִгִа бִоִлִсִоִн байх бִөִгִөִөִд хִаִшִаִа тִүִшִиִн яִвִсִаִаִр гִэִрִтִэִэ иִрִжִэִэִ

Тִэִрִбִэִэִр хִуִвִцִсִаִа тִаִйִлִаִн үִзִвִэִл бִиִеִд нь эִнִд тִэִнִдִгִүִй яִр шִаִрִх үִүִсִч иִдִэִэ бִэִэִр гִоִоִжִиִж байлааִ Өִдִөִр иִрִэִх тִуִсִаִм тִүִүִнִиִй бִиִе сִуִлִьִдִаִн яִдִрִаִх бִөִгִөִөִд нִуִтִгִиִйִнִх нь нִэִгִэִн өִвִгִөִн тִүִүִнִиִйִг хִаִрִаִаִд “Эִнִэ хִүִү шִуִлִмִыִн оִрִоִоִнִы үִеִэִр тִаִаִрִч хִаִмִаִг хִүִч тִэִнִхִэִэ бִоִлִоִн хִүִнִд бִаִйִх дִаִвִуִу чִаִнִаִрִаִа сִоִрִуִуִлִсִаִн бִаִйִнִа” гִэִж бִиִлִэִэ…

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!