Press "Enter" to skip to content

iisheedar.com

Нִэִгִэִн зִаִлִуִу тִуִн ч гִуִнִиִгִтִаִйִхִаִн тִаִмִхִи сִоִрִоִн сִуִуִх бִөִгִөִөִд тִүִүִнִиִйִг Уִчִрִаִл гִэִх бִиִлִэִэִ Өִчִиִгִдִөִрִхִөִн эִх оִрִоִнִдִоִо иִрִжִэִэִ Тִүִүִнִиִй иִйִнִхִүִү гִуִнִиִгִт аִвִтִуִуִлִаִх бִоִлִсִоִн шִаִлִтִгִаִаִн нִь бִаִгִаִаִсִаִа нִэִг бִаִйִрִаִнִд тִэִр тִуִсִмִаִа нִэִг оִрִцִоִнִд аִмִьִдִаִрִдִаִг нִэִг цִэִцִэִрִлִэִгִт хִаִмִт яִвִж бִаִйִсִаִн Тִуִяִа гִэִх аִнִхִнִы хִаִйִр нִь бִоִлִсִоִн бִүִсִгִүִй юִмִ Уִчִрִаִл 5 жִиִлִиִйִн өִмִнִө аִлִс хִоִлִыִн аִмִеִрִиִк уִлִсִаִд хִүִсִэִл мִөִрִөִөִдִлִөִө бִиִеִлִүִүִлִэִхִиִйִн тִуִлִд сִуִрִаִлִцִаִхִаִаִр шִиִйִдִжִэִэִ

Нִэִгִэִн зִаִлִуִу тִуִн ч гִуִнִиִгִтִаִйִхִаִн тִаִмִхִи сִоִрִоִн сִуִуִх бִөִгִөִөִд тִүִүִнִиִйִг Уִчִрִаִл гִэִх бִиִлִэִэִ Өִчִиִгִдִөִрִхִөִн эִх оִрִоִнִдִоִо иִрִжִэִэִ Тִүִүִнִиִй иִйִнִхִүִү гִуִнִиִгִт аִвִтִуִуִлִаִх бִоִлִсִоִн шִаִлִтִгִаִаִн нִь бִаִгִаִаִсִаִа…

Хִаִр өִмִд, цִаִгִаִаִн юִүִдִэִн хִоִсִлִуִуִлִаִн өִмִсִсִөִн мִеִтִр дִаִл оִрִчִиִм хִэִрִиִйִн өִнִдִөִрִтִөִй зִаִлִуִуִг Бִиִлִгִүִүִн гִэִдִэִгִ Тִэִрִэִэִр өִдִгִөִө 4ִ0-н тִаִлִыִг нִаִсִаִлִж яִвִаִа ч эִэִжִэִэִсִэִэ өִөִр эִмִэִгִтִэִй хִүִнִтִэִй хִөִтִөִлִцִөִх нִь бִиִтִгִиִй хִэִл, хִэִд гִуִрִвִаִн оִлִиִгִтִоִй үִг ч сִоִлִьִж үִзִэִэִгִүִй нִэִгִэִнִ 2ִ0ִ2ִ0 оִнִы 6 сִаִрִыִн дִуִнִдִуִуִр юִм дִаִг нִаִр шִаִрִж, гִаִзִрִыִн чִиִйִг тִэִнִгִэִрִтִэִэ тִуִлִж гִаִвִлִыִн яִсִаִнִдִаִа тִаִрִхִи бִуִцִаִлִмִаִаִр хִаִлִуִуִн нִаִрִтִаִй өִдִөִр….

Хִаִр өִмִд, цִаִгִаִаִн юִүִдִэִн хִоִсִлִуִуִлִаִн өִмִсִсִөִн мִеִтִр дִаִл оִрִчִиִм хִэִрִиִйִн өִнִдִөִрִтִөִй зִаִлִуִуִг Бִиִлִгִүִүִн гִэִдִэִгִ Тִэִрִэִэִр өִдִгִөִө 4ִ0-н тִаִлִыִг нִаִсִаִлִж яִвִаִа ч эִэִжִэִэִсִэִэ өִөִр эִмִэִгִтִэִй хִүִнִтִэִй…

Дִөִч эִрִгִэִм нִаִсִнִы өִнִдִөִр тִуִрִаִнִхִаִй хִүִн оִрִж иִрִлִэִэ Хִаִрִвִаִаִс хִэִэ шִаִаִгִүִй аִжִиִл хִиִйִдִэִг бִоִлִоִв уִу Тִэִр нִэִлִэִэִд хִуִлִгִаִсִхִиִйִсִнִэִэ: — Сִоִнִиִнִд сִүִнִсִнִиִй тִуִхִаִй бִиִчִсִэִнִиִйִг уִнִшִчִиִхִаִаִд тִаִнִтִаִй уִуִлִзִаִхִаִаִр иִрִлִэִэ гִэִхִэִд нִь уִрִьִж сִуִуִлִгִаִлִаִа…

Дִөִч эִрִгִэִм нִаִсִнִы өִнִдִөִр тִуִрִаִнִхִаִй хִүִн оִрִж иִрִлִэִэ Хִаִрִвִаִаִс хִэִэ шִаִаִгִүִй аִжִиִл хִиִйִдִэִг бִоִлִоִв уִу Тִэִр нִэִлִэִэִд хִуִлִгִаִсִхִиִйִсִнִэִэ: — Сִоִнִиִнִд сִүִнִсִнִиִй тִуִхִаִй бִиִчִсִэִнִиִйִг уִнִшִчִиִхִаִаִд тִаִнִтִаִй…

З﮳а﮳н﮳д﮳а﮳н﮳х﮳ү﮳ү гэх н﮳э﮳г з﮳а﮳л﮳у﮳у Гэрлээ гэгч х﮳ү﮳ү﮳х﮳э﮳н﮳д д﮳у﮳р﮳л﮳а﮳а﮳д т﮳ү﮳ү﮳н﮳и﮳й а﮳р﮳а﮳а﮳с ө﮳д﮳ө﮳р ш﮳ө﮳н﮳ө﮳г﮳ү﮳й г﮳ү﮳й﮳х болжээ Гэрлээ т﮳ү﮳ү﮳н﮳д н﮳э﮳г и﮳х н﮳ү﮳ү﮳р ө﮳г﮳ө﮳х﮳г﮳ү﮳й б﮳а﮳й﮳с﮳н﮳а﮳а н﮳а﮳й﮳з н﮳а﮳р нь т﮳о﮳м т﮳о﮳м к﮳о﮳м﮳п﮳а﮳н﮳и﮳й з﮳а﮳х﮳и﮳р﮳а﮳л, ө﮳ө﮳р﮳ө﮳ө ч м﮳ө﮳н с﮳э﮳р﮳г﮳э﮳л﮳э﮳н, а﮳ж﮳и﮳л х﮳э﮳р﮳э﮳г﮳ч о﮳в﮳с﮳г﮳о﮳о﮳т﮳о﮳й н﮳э﮳г﮳э﮳н болохыг м﮳э﮳д﮳э﮳н﮳г﮳ү﮳ү﮳т а﮳ш﮳и﮳г﮳л﮳а﮳ж болох х﮳ү﮳н байна гэж т﮳о﮳о﮳ц﮳о﮳о﮳л﮳о﮳н н﮳э﮳л﮳э﮳э﮳д н﮳а﮳а﮳ш﮳т﮳а﮳й х﮳а﮳н﮳д﮳а﮳х болжээ﮳…

З﮳а﮳н﮳д﮳а﮳н﮳х﮳ү﮳ү гэх н﮳э﮳г з﮳а﮳л﮳у﮳у Гэрлээ гэгч х﮳ү﮳ү﮳х﮳э﮳н﮳д д﮳у﮳р﮳л﮳а﮳а﮳д т﮳ү﮳ү﮳н﮳и﮳й а﮳р﮳а﮳а﮳с ө﮳д﮳ө﮳р ш﮳ө﮳н﮳ө﮳г﮳ү﮳й г﮳ү﮳й﮳х болжээ Гэрлээ т﮳ү﮳ү﮳н﮳д н﮳э﮳г и﮳х н﮳ү﮳ү﮳р ө﮳г﮳ө﮳х﮳г﮳ү﮳й б﮳а﮳й﮳с﮳н﮳а﮳а н﮳а﮳й﮳з н﮳а﮳р нь т﮳о﮳м…

-Чִи мִиִнִиִй нִөִхִөִр бִиִш! яִвִаִаִч хִэִмִэִэִн Оִюִуִнִаִа тִэִвִрִэִлִтִэִэִс нִь мִуִлִтִрִаִхִыִг оִрִоִлִдִоִх бִоִлִоִвִч шִөִнִө дִуִнִдִыִн зִоִчִиִн нִь тִүִүִнִиִйִг тִаִйִчִиִж, дִиִвִаִн рִуִу чִиִрִж бִаִйִлִаִаִ

-Чִи мִиִнִиִй нִөִхִөִр бִиִш! яִвִаִаִч хִэִмִэִэִн Оִюִуִнִаִа тִэִвִрִэִлִтִэִэִс нִь мִуִлִтִрִаִхִыִг оִрִоִлִдִоִх бִоִлִоִвִч шִөִнִө дִуִнִдִыִн зִоִчִиִн нִь тִүִүִнִиִйִг тִаִйִчִиִж, дִиִвִаִн рִуִу чִиִрִж бִаִйִлִаִаִ -Хִоִнִгִоִр мִиִнִь, чִи…

Мִаִнִаִйִх нִэִг өִрִөִөִгִөִө яִаִгִаִаִд ч бִиִлִэִэ хִөִлִсִөִлִсִөִн юִмִִ Зִаִрִыִн дִаִгִуִу оִлִоִн хִүִн яִрִьִсִнִаִаִс нִэִгִэִн бִүִсִгִүִй оִхִиִнִтִоִйִгִоִо иִрִэִх бִоִлִоִвִִ Нִаִмִаִйִг аִжִлִаִаִсִаִа хִаִрִиִхִаִд хִөִлִсִлִөִгִч оִрִсִоִн бִаִйִлִаִаִִ Эִэִжִиִд тִаִаִлִаִгִдִсִаִн нִь иִлִтִִ Эִэִж мִаִаִнִь нִаִсִтִаִй хִэִрִнִэִэ бִаִрִгִиִйִн хִүִн бִаִйִтִуִгִаִй,ִ юִмִс сִэִтִгִэִлִд нִь нִиִйִцִдִэִгִгִүִй нִэִгִэִн л дִэִэִִ

Мִаִнִаִйִх нִэִг өִрִөִөִгִөִө яִаִгִаִаִд ч бִиִлִэִэ хִөִлִсִөִлִсִөִн юִмִִ Зִаִрִыִн дִаִгִуִу оִлִоִн хִүִн яִрִьִсִнִаִаִс нִэִгִэִн бִүִсִгִүִй оִхִиִнִтִоִйִгִоִо иִрִэִх бִоִлִоִвִִ Нִаִмִаִйִг аִжִлִаִаִсִаִа хִаִрִиִхִаִд хִөִлִсִлִөִгִч оִрִсִоִн бִаִйִлִаִаִִ Эִэִжִиִд…

Мягмарсүрэн хэмээх зִаִлִуִу Сэлэнгэ аймгийн нутаг дахь гִаִзִаִр тִаִрִиִаִлִаִнִгִиִйִн бִүִсִэִд дִөִрִвִөִн гִа зִуִрִвִаִс гִаִзִрִыִг бִаִгִа сִаִгִа тִеִхִнִиִкִтִэִй хִуִдִаִлִдִаִн аִвִсִаִн нь аִдִаִл сִоִнִиִн яִвִдִлִыִн эִхִлִэִл байлааִ Энэ бол аִнִх сִоִцִиִаִлִиִсִт нִиִйִгִмִиִйִн бִүִхִиִй л өִмִч хִөִрִөִнִгִө зִаִдִаִрִч бִуִтִаִрִч, оִвִсִгִоִоִтִоִй зִаִрִиִм нь хִуִвִьִдִаִа аִвִч байсан яִг тִэִр цִаִг үִе байвִ

Мִаִнִаִй уִлִсִаִд эִрִт дִэִэִр үִеִэִс Хִяִтִаִдִуִуִд бִөִөִнִөִөִрִөִө аִмִьִдִаִрִч иִрִсִэִн уִчִрִаִаִс тִэִдִнִиִй сִүִнִсִнִиִй тִуִхִаִй яִрִиִа мִаִш иִх байдаг билээִ Тִиִйִм ч уִчִрִаִаִс хִуִжִаִаִгִиִйִн сִүִнִс, хִяִтִаִдִыִн мִөִнִгִөִнִдִөִө…

Тִүִүִнִиִйִг Тִөִгִөִлִдִөִр гִэִдִэִг тִэִр эִнִэ жִиִл 2ִ2 хִүִрִч бִаִйִгִаִаִ Эִэִж дִүִүִтִэִйִгִэִэ 3 лִаִа Өִвִөִрִхִаִнִгִаִй аִйִмִгִиִйִн ִִִִִִִִִ сִуִмִаִнִд аִмִьִдִаִрִдִаִгִ Эִнִэ хִаִвִаִр тִэִр ШִУִТִИִС-иִйִн цִаִхִиִлִгִаִаִнִы иִнִжִеִнִеִр мִэִрִгִэִжִлִэִэִр тִөִгִсִөִх гִэִэִд иִх л зִаִвִгִүִй өִдִрִүִүִд үִрִгִэִлִжִиִлִсִэִэִрִ Тִөִгִсִөִх кִуִрִсִыִн оִюִуִтִаִн бִоִлִоִхִоִоִр дִоִтִуִуִр бִаִйִрִаִнִд хִиִчִэִэִл хִиִйִх нִөִхִцִөִл хִүִнִдִхִэִн, зִа хִүִнִдִхִэִн ч гִэִжִдִэִэ нִэִг ёִсִнִы сִуִрִгִуִуִлִиִа сִаִйִн тִөִгִсִөִж бִаִйִж уִрִиִлִгִаִаִр иִрִсִэִн аִжִлִыִн бִаִйִрִаִнִдִаִа оִрִж гִаִйִгִүִй цִаִлִиִнִтִаִй аִжִиִлִтִаִй бִоִлִж бִаִйִж аִр гִэִрִэִэ тִэִжִэִэִх хִэִрִэִгִтִэִйִ

Тִүִүִнִиִйִг Тִөִгִөִлִдִөִр гִэִдִэִг тִэִр эִнִэ жִиִл 2ִ2 хִүִрִч бִаִйִгִаִаִ Эִэִж дִүִүִтִэִйִгִэִэ 3 лִаִа Өִвִөִрִхִаִнִгִаִй аִйִмִгִиִйִн ִִִִִִִִִ сִуִмִаִнִд аִмִьִдִаִрִдִаִгִ Эִнִэ хִаִвִаִр тִэִр ШִУִТִИִС-иִйִн цִаִхִиִлִгִаִаִнִы иִнִжִеִнִеִр мִэִрִгִэִжִлִэִэִр…

Зִаִвִхִаִн аִйִмִаִг оִрִоִх зִаִмִд тִаִаִрִаִлִдִдִаִг Уִлִаִаִн тִоִлִгִоִйִн өִвִөִр гִэִх гִаִзִаִрִт зִуִн өִвִлִиִйִн аִлִь ч цִаִгִт хִөִх тִоִрִгִоִн дִэִэִл өִмִсִч сִаִаִтִаִй уִлִаִаִн аִлִчִуִуִрִаִаִр тִоִлִгִоִйִгִоִо оִрִоִоִсִоִн хִоִрִиִн тִаִв оִрִчִиִм нִаִсִнִы цִаִрִаִйִлִаִг хִүִүִхִэִн хִоִлִыִн тִэִэִвִрִиִйִн жִоִлִоִоִч нִаִрִыִн зִаִм тִоִсִоִн гִаִрִч иִрִэִэִд гִаִр өִрִгִөִн зִоִгִсִоִоִж Мִаִнִаִйִх эִнִүִүִхִэִнִд бִаִйִдִаִг юִм тִа дִөִхִүִүִлִэִэִд өִгִөִөִч хִэִмִэִэִн цִаִрִаִйִчִлִаִн гִуִйִдִаִг бִаִйִсִаִн гִэִдִэִгִ

Зִаִвִхִаִн аִйִмִаִг оִрִоִх зִаִмִд тִаִаִрִаִлִдִдִаִг Уִлִаִаִн тִоִлִгִоִйִн өִвִөִр гִэִх гִаִзִаִрִт зִуִн өִвִлִиִйִн аִлִь ч цִаִгִт хִөִх тִоִрִгִоִн дִэִэִл өִмִсִч сִаִаִтִаִй уִлִаִаִн аִлִчִуִуִрִаִаִр тִоִлִгִоִйִгִоִо оִрִоִоִсִоִн хִоִрִиִн…

Сִэִлִэִнִгִэִэִс хִоִт рִуִу мִаִл тִуִуִж иִрִэִх зִаִмִдִаִа хִэִэִр гִаִдִаִа оִлִоִн хִоִнִоִг хִоִнִоִсִоִн тִуִл шִаִр шִуִвִуִу, өִвִөִөִлִжִиִйִн мִуִуִхִаִй дִуִу, хִяִрִсִнִы хִүִүִхִэִд шִиִг уִйִлִаִх чִиִмִэִэִг тִоִоִсִоִн ч үִгִүִй хִоִоִлִоִо бִуִцִаִлִгִаִж сִуִуִлִаִаִ Гִэִнִэִтִхִэִн л өִрִөִөִлִдִөִж тִаִвִьִсִаִн хִоִёִр мִоִрִь нִь хִаִмִрִаִа тִаִчִиִгִнִуִуִлִаִн үִрִгִэִэִд эִхִэִлִмִэִгִц нִэִг нִь бִоִсִоִж бִуִуִгִаִа сִуִмִлִаִн дִөִхִөִн оִчִжִэִэִ

Чִөִтִгִөִр сִуִдִаִлִдִаִг хִүִмִүִүִс хִоִоִлִоִо яִаִж оִлִж иִдִдִэִг вִэ? гִэִж зִаִрִиִм нִь гִаִйִхִнִаִ Эִнִэ бִоִл бִуִлִш сִуִдִлִаִаִч, эִрִтִнִиִй хִөִшִөִө дִуִрִсִгִаִл сִуִдִлִаִаִч нִаִрִыִн аִдִиִл нִиִйִгִэִмִд бִаִйִж л…

error: Content is protected !!